Indikácie

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Fulphila®

Fulphila® je biologicky podobný pegfilgrastim s preukázanou podobnosťou s referenčným pegfilgrastimom.2

Liek Fulphila je indikovaný na skrátenie trvania neutropénie a na zníženie výskytu febrilnej neutropénie u dospelých pacientov s malígnymi ochoreniami liečených cytotoxickou chemoterapiou (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov). 1

Čo je Fulphila a na čo sa používa?

Fulphila je liek používaný u pacientov s nádorovými ochoreniami na pomoc pri neutropénii, ktorá je častým vedľajším účinkom liečby nádorových ochorení a môže spôsobiť, že pacienti sú náchylní na infekcie. Podáva sa špeciálne na skrátenie trvania neutropénie a prevenciu febrilnej neutropénie (keď je neutropénia sprevádzaná horúčkou). Liek Fulphila nie je určený na použitie u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou alebo s myelodysplastickými syndrómami. Fulphila je „biologicky podobný liek“. To znamená, že liek Fulphila je veľmi podobný inému biologickému lieku („referenčnému lieku“), ktorý je už v EÚ registrovaný. Referenčným liekom pre liek Fulphila je Neulasta. 2

FULPHILA-SPC

Použitá literatúra:

 1. EMA. Súhrn charakteristických vlastností lieku – Fulphila. Sprístupnené: 16. júna 2021.
 2. EMA. Verejná hodnotiaca správa lieku Fulphila (pegfilgrastim) 2018. Dostupné na adrese: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/fulphila-epar-medicine-overview_en.pdf. Sprístupnené: 16. júna 2021.

Biosimilarita

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Biosimilarita lieku Fulphila

Priemerná koncentrácia pegfilgrastimu v sére v závislosti od časového profilu (súbor farmakokinetickej analýz)

Fulphila® má podobný farmakokinetický profil ako referenčný pegfilgrastim z EÚ a USA u zdravých účastníkov.3

V randomizovanom, dvojito zaslepenom, trojcestnom krížovom skúšaní fázy I sa porovnával farmakokinetický a farmakodynamický profil biologicky podobného pegfilgrastimu Fulphila® spoločnosti Viatris s referenčným pegfilgrastimom z Európskej únie a Spojených štátov amerických. Celkovo bolo zaradených 216 zdravých účastníkov3

Preukázaná podobnosť v rámci farmakodynamiky3

Biosimilarita lieku Fulphila

Absolútny počet neutrofilov v závislosti od časového profilu (súbor farmakodynamických analýz)

Fulphila® má podobný farmakodynamický profil ako referenčný pegfilgrastim z EÚ a USA u zdravých účastníkov.3

V randomizovanom, dvojito zaslepenom, trojcestnom krížovom skúšaní fázy I sa porovnával farmakokinetický a farmakodynamický profil biologicky podobného pegfilgrastimu Fulphila® spoločnosti Viatris s referenčným pegfilgrastimom z Európskej únie a Spojených štátov amerických. Celkovo bolo zaradených 216 zdravých účastníkov3

Ďalšie materiály v tejto časti: uveďte prepojenir na konkrétnu časť webovej stránky (zdroje)

Video s prof. Wallerom, keď prechádza klinické údaje

Referencie:

 1. EMA. Súhrn vlastností výrobku – Fulphila®. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fulphila-epar-product- information_en.pdf. Sprístupnené: 28. augusta 2020.
 2. José RJ, Mouyis M. Biological therapies in the treatment of inflammatory disease and cancer: impact on pulmonary infection. Annals of Research Hospitals. 2017;1.
 3. Waller CF, Tiessen RG, Lawrence TE, et al. A pharmacokinetics and pharmacodynamics equivalence trial of the proposed pegfilgrastim biosimilar, MYL-1401H, versus reference pegfilgrastim. J Cancer Res Clin Oncol. 2018;144(6):1087-1095.

Účinnosť

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Fulphila® nevykazuje žiadne klinicky ani štatisticky významné rozdiely v porovnaní s referenčným liekom.1,2,3

Preukázaná porovnateľná klinická účinnosť.3

Dizajn štúdie:3

Fulphila®

V randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii fázy III s paralelnými skupinami sa porovnával biologicky podobný pegfilgrastim liek Fulphila® spoločnosti Viatris s referenčným pegfilgrastimom (pochádzajúcim z Európskej únie) pri profylaktickej liečbe neutropénie vyvolanej chemoterapiou. Randomizovaných bolo stodeväťdesiatštyri pacientov s novodiagnostikovaným karcinómom prsníka v štádiu II/III vhodných na neoadjuvantnú alebo adjuvantnú chemoterapiu TAC (docetaxel, doxorubicín, cyklofosfamid). Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo trvanie závažnej neutropénie v cykle 1 (s absolútnym počtom neutrofilov).3

Preukázaná porovnateľná klinická účinnosť

Preukázaná porovnateľná klinická účinnosť.3

Priemerná ±štandardná odchýlka absolútneho počtu neutrofilov v čase podľa liečby v cykle 1 populácie podľa protokolu

Priemerné trvanie závažnej neutropénie bolo tiež podobné medzi liekom Fulphila® a referenčným pegfilgrastimom (1,2 dňa).3

Primárny koncový ukazovateľ účinnosti, trvanie závažnej neutropénie v cykle 1, bol ekvivalentný pre liek Fulphila® a referenčný pegfilgrastim.3

Preukázaná porovnateľná klinická účinnosť.3

Sekundárne koncové ukazovatele vrátane neutropénie stupňa ≥ 3, času do najnižšieho bodu absolútneho počtu neutrofilov a trvania zotavenia po najnižšom bode boli porovnateľné s referenčným pegfilgrastimom.

Fulphila®

Video s prof. Wallerom, kde prechádza klinické údaje

Použitá literatúra:

 1. EMA. Súhrn charakteristických vlastností lieku Fulphila®. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fulphila-epar-productinformation_en.pdf. Sprístupnené: 28. augusta 2020.
 2. EMA. Súhrn charakteristických vlastností lieku Neulasta®. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/neulasta-epar-product- information_en.pdf. Sprístupnené: 12. septembra 2020
 3. Waller CF, Ranganna GM, Pennella EJ, et al. Randomized phase 3 efficacy and safety trial of proposed pegfilgrastim biosimilar MYL-1401H in the prophylactic treatment of chemotherapy-induced neutropenia. Ann Hematol. 2019;98(5):1217-1224.

Bezpečnosť a Tolerabilita

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

V štúdii sa nezistil žiadny významný rozdiel medzi liekom Fulphila® a referenčným pegfilgrastimom z hľadiska bezpečnosti a imunogenicity.1

V randomizovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdii fázy III s paralelnými skupinami sa porovnával biologicky podobný pegfilgrastim liek Fulphila® spoločnosti Viatris s referenčným pegfilgrastimom (pochádzajúcim z Európskej únie) pri profylaktickej liečbe neutropénie vyvolanej chemoterapiou, sa nepreukázal žiadny významný rozdiel medzi liekom Fulphila® a referenčným pegfilgrastimom z hľadiska bezpečnosti a imunogenicity.1

Výsledky bezpečnosti.1,2

Podobné TEAE.

Nežiaduce udalosti vznikajúce pri liečbe (TEAE) boli podobné medzi skupinou s liekom Fulphila® a referenčným pegfilgrastimom

TEAE s nízkym stupňom frekvencie ≥ 4

Frekvencia výskytu TEAE stupňa ≥ 4 bola v oboch skupinách nízka

Fulphila® 

Žiadna reakcia v mieste podania injekcie u 

pacientov, ktorí dostávali liek Fulphila®, sa nevyskytla reakcia v mieste podania injekcie

Žiadne prerušenie spojené s liečbou

Úmrtia a prerušenie spojené s liečbou neboli hlásené v žiadnej zo skupín

Podobná frekvencia bolesti kostí
Frekvencia bolesti kostí bola medzi liečebnými skupinami podobná

Výsledky imunogenicity
Frekvencia pozitivity protilátok (ADA) bola nízka (1 % v skupine s liekom Fulphila® a 3 % v skupine s referenčným pegfilgrastimom)

V skupine liečenej liekom Fulphila® neboli žiadni pacienti pozitívni na ADA v súvislosti s liečbou

Fulphila® má nízku imunogenicitu

Podobná frekvencia bolesti kostí
Frekvencia bolesti kostí bola medzi liečebnými skupinami podobná

Fulphila®

Zhrnutie:

V štúdii sa nezistil žiadny významný rozdiel medzi liekom Fulphila® a referenčným pegfilgrastimom z hľadiska bezpečnosti a imunogenicity

Referencie:

 1. Waller CF, Ranganna GM, Pennella EJ, et al. Randomized phase 3 efficacy and safety trial of proposed pegfilgrastim biosimilar MYL-1401H in the prophylactic treatment of chemotherapy-induced neutropenia. Ann Hematol. 2019;98(5):1217-1224.
 2. EMA. Súhrn charakteristických vlastností lieku – Fulphila®. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fulphila-epar-product- information_en.pdf. Sprístupnené: 28. augusta 2020

Dávkovanie a spôsob použiťia

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúča sa jedna 6 mg dávka (jedna naplnená striekačka) lieku Fulphila na každý cyklus chemoterapie, podaná najmenej 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii.

Pacienti s poškodením obličiek:

U pacientov s poškodením obličiek vrátane pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek sa neodporúča zmena dávky.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť pegfilgrastimu u detí zatiaľ nebola stanovená.

Spôsob podania

Liek Fulphila sa injekčne podáva subkutánne. Injekcie sa podávajú do stehna, brucha alebo hornej časti ramena.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom Fulphila pred podaním

Pred podaním je potrebné roztok lieku Fulphila vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice. Injekčne sa smie podať len číry a bezfarebný roztok. Nadmerné pretrepávanie môže spôsobiť agregáciu pegfilgrastimu, čím sa stane biologicky neaktívnym. Pred podaním injekcie je potrebné naplnenú striekačku nechať 30 minút zohriať na izbovú teplotu. Nepoužitý liek alebo odpadový materiál zlikvidujte v súlade miestnymi požiadavkami.

Návod na použitie

Návod na použitie

Návod na použitie

Návod na použitie

Ďalšie materiály v tejto časti: uveďte prepojenie na konkrétnu časť webovej stránky (zdroje)

Návod na použitie lieku Fulphila – video po anglicky

Referencie:

 1. EMA. Informácie o produkte Fulphila®. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fulphila-epar-product-information_en.pdf.

Úvod

Onkológia

Biosimilárne lieky na liečbu rakoviny: