Indikácie

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Hulio® je inhibítor TNF-a (tumor-nekrotizujúceho faktora alfa) a rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka (mAb). Bol vyvinutý ako biologicky podobný liek k referenčnému adalimumabu.1

Hulio® môže ponúknuť vyššiu cenovú dostupnosť v porovnaní s referenčným adalimumabom3, 4 a zároveň porovnateľnú bezpečnosť, účinnosť a imunogenicitu1, 2, 5

Hulio® je indikovaný na liečbu nasledujúcich stavov:1, 6

 1. Reumatoidná artritída
 2. Juvenilná idiopatická artritída
 3. Axiálna spondylartritída
 4. Psoriatická artritída
 5. Psoriáza
 6. Ložisková psoriáza u pediatrických pacientov
 7. Hidradenitis suppurativa
 8. Crohnova choroba
 9. Crohnova choroba u pediatrických pacientov
 10. Ulcerózna kolitída
 11. Ulcerózna kolitída u pediatrických pacientov
 12. Uveitída
 13. Uveitída u pediatrických pacientov

Hulio-SPC

Použitá literatúra:

 1. EMA. Hulio®. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/hulio. Accessed on: 1 June 2021.
 2. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281.
 3. Mylan Launches Hulio® (Biosimilar Adalimumab) in Markets Across Europe. Available at: https://investor.mylan.com/node/27751/pdf. Accessed on: 28 February 2020.
 4. Patel D, Shelbaya A, Cheung R, et al. Cost-effectiveness of early treatment with originator biologics or their biosimilars after methotrexate failure in patients with established rheumatoid arthritis. Adv Ther. 2019;36: 2086–2095.
 5. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1): e000987.
 6. EMA. Hulio® Summary of product characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hulio-epar-product-information_en.pdf. Accessed on: 14 July 2021.

Biosimilarita

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Čo je to biologicky podobný liek?

Biologicky podobný liek je biologický liek, ktorý je veľmi podobný už registrovanému biologickému lieku a preukázal vysokú podobnosť z hľadiska kvality, bezpečnosti a účinnosti.1

Proces hodnotenia a schvaľovania biologicky podobných liekov je prísny a zahŕňa rozsiahle porovnávacie skúšania s referenčným liekom.1

Liek Hulio® úspešne prešiel všetkými týmito krokmi a preukázal biologickú podobnosť s referenčným adalimumabom vo všetkých požadovaných aspektoch.2, 3, 4

Extrapolácia

Ak biologicky podobný liek preukázal porovnateľnú bezpečnosť a účinnosť v jednej indikácii, údaje sa môžu extrapolovať na iné indikácie schváleného referenčného lieku.1

Extrapolácia je vždy podložená vedeckými dôkazmi získanými v rámci spoľahlivých štúdií porovnateľnosti (kvalitatívnych, neklinických a klinických).1 Nejde však o nový koncept, ale o zaužívaný vedecký princíp, ktorý sa bežne používa.1

Preukázaná farmakokinetická podobnosť

Hulio® má podobný farmakokinetický profil ako produkty referenčný adalimumab schválený v EÚ a v USA.5

Liek Hulio® bol dobre tolerovaný zdravými dobrovoľníkmi v skúšaní PK fázy I s bezpečnostným profilom podobným profilu referenčného produktu.

Hulio®

popis k obrázku: Výsledky randomizovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie fázy I s paralelnými skupinami, v ktorej sa porovnával farmakokinetický profil lieku Hulio® (FKB327) biologicky podobného adalimumabu spoločnosti Viatris s referenčným adalimumabom pochádzajúcim z Európskej únie a Spojených štátov amerických. Celkovo bolo zaradených 180 zdravých účastníkov (170 mužov a 10 žien v neplodnom veku).

Použitá literatúra:

 1. EMA and EC. Biosimilars in the EU. Information guide for healthcare professionals (2017). Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf Accessed on: 20 June 2019.
 2. EMA. Hulio® EPAR. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/hulio. Accessed on: 28 February 2020.
 3. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281
 4. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1):e000987
 5. Puri A, Niewiarowski A, Arai Y, et al. Pharmacokinetics, safety, tolerability and immunogenicity of FKB327, a new biosimilar medicine of adalimumab/Humira, in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(7):1405–1415.

Účinnnosť

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Klinické skúšania lieku Hulio®

Liek Hulio® preukázal svoju dlhodobú účinnosť, bezpečnosť a imunogénnosť v kľúčovom skúšaní fázy III (ARABESC) a jeho otvorenom predĺžení (ARABESC-OLE). Hulio® a referenčný adalimumab preukázali porovnateľnú dlhodobú účinnosť až po dobu dvoch rokov (104 týždňov) od začiatku liečby a do dvoch zmien.1

Zmena nemala za následok zníženie účinnosti.1

Údaje fázy III pre liek Hulio®

Preukázaná porovnateľná klinická účinnosť u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)1, 2

Do randomizovanej, dvojito zaslepenej, paralelnej, aktívne kontrolovanej klinickej štúdie ARABESC bolo zaradených 730 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou reumatoidnou artritídou, ktorí boli randomizovaní na podávanie lieku Hulio® (FKB327) alebo referenčného adalimumabu v pomere 1 : 1 počas obdobia 1. Pacienti, ktorí ukončili obdobie 1, boli opätovne randomizovaní, aby zostali na rovnakej liečbe alebo prešli na druhú liečbu v pomere 2 : 1 počas 54 týždňov (obdobie 2) v otvorenom predĺženom skúšaní (ARABESC-OLE) do 104 týždňov. Nakoniec všetci pacienti dostávali liek Hulio® v období 3 ARABESC-OLE až do 104. týždňa.1, 2

 • Primárnym ukazovateľom v období 1 bola miera odpovede ACR20 v 24. týždni.2

Hulio®

 • ACR20, ACR50 a ACR70: Liek Hulio® preukázal podobnú klinickú účinnosť ako referenčný adalimumab až do 24 týždňov.2
 • 95 % CI pre rozdiel v liečbe (Hulio® – referenčný adalimumab bol –7,6 až 5,0) spadá do vopred špecifikovaného ±13 % rozpätia, čo dokazuje ekvivalenciu.3

Hulio®

Ekvivalencia medzi liekom Hulio® a referenčným adalimumabom sa preukázala aj podobným skóre aktivity ochorenia v 28 kĺboch plus hladinou C-reaktívneho proteínu (DAS28-CRP) v 24. týždni.2

LSM DAS28-CRP v 24. týždni boli porovnateľné medzi liečebnými skupinami: 3,43 pri lieku Hulio® a 3,43 pri referenčnom adalimumabe; hodnota 95 % CI bola –0,16 až 0,18, t. j. dobre v rámci požadovaného rozpätia ekvivalencie.2

Hulio®

Preukázaná porovnateľná dlhodobá klinická účinnosť2

V štúdii ARABESC-OLE liek Hulio® a referenčný adalimumab preukázali porovnateľnú dlhodobú odpoveď ACR20 až po dobu dvoch rokov (104 týždňov) od začiatku liečby a do dvoch výmen.2

 • Zmena na liek Hulio® nemala za následok zníženú účinnosť (odpoveď ACR20).2

• Liek Hulio® preukázal podobnú dlhodobú klinickú účinnosť ako referenčný adalimumab.2

• Zmena na liek Hulio® nemala za následok zníženú účinnosť (ACR50 a ACR70).2

Hulio®

*Miera odpovede ACR50 v 0. týždni OLE bola 47,7 % a 50,3 % pre skupinu s liekom Hulio® a s referenčným adalimumabom, v uvedenom poradí, a v 30. týždni sa zvýšila na 58,5 % a 59,2 %, v uvedenom poradí. Podiel osôb s odpoveďou ACR50 sa pri všetkých návštevách zvyšoval podobne v oboch skupinách.1

Miera odpovede ACR70 v skupine s liekom Hulio® a referenčným adalimumabom bola 21,0 % a 24,7 % v 0. Týždni, v uvedenom poradí, a 34,3 % a 37,2 % v 30. Týždni, v uvedenom poradí (počítané od začiatku OLE).1

Podiel osôb s odpoveďou ACR70 sa pri všetkých návštevách zvyšoval podobne v oboch skupinách.1

ACR50: American College of Rheumatology 50 (Americká reumatologická spoločnosť). Odpoveď ACR50 Americkej reumatologickej spoločnosti je definovaná ako 50 % zlepšenie počtu citlivých a opuchnutých kĺbov A 50 %

zlepšenie troch z nasledujúcich piatich kritérií: celkové hodnotenie pacienta, celkové hodnotenie lekára, meranie funkčných schopností [najčastejšie dotazník hodnotenia zdravia (Health Assessment Questionnaire, HAQ)], vizuálna analógová stupnica bolesti a rýchlosť sedimentácie erytrocytov alebo C-reaktívny proteín (CRP).4

ACR70: American College of Rheumatology 70 (Americká reumatologická spoločnosť). Odpoveď ACR70 Americkej reumatologickej spoločnosti je definovaná ako 70% zlepšenie počtu citlivých a opuchnutých kĺbov A 70% zlepšenie troch z nasledujúcich piatich kritérií: celkové hodnotenie pacienta, celkové hodnotenie lekára, meranie funkčných schopností [najčastejšie dotazník hodnotenia zdravia (Health Assessment Questionnaire, HAQ)], vizuálna analógová stupnica bolesti a rýchlosť sedimentácie erytrocytov alebo C-reaktívny proteín (CRP).4

ACR: American College of Rheumatology (Americká reumatologická spoločnosť)

Ekvivalencia medzi liekom Hulio® a referenčným adalimumabom sa preukázala aj skóre aktivity ochorenia v 28 kĺboch plus hladinou C-reaktívneho proteínu (DAS28-CRP).1

 • DAS28-CRP: Liek Hulio® preukázal podobnú dlhodobú klinickú účinnosť ako referenčný adalimumab.1
 • Hulio® a referenčný adalimumab preukázali porovnateľnú dlhodobú účinnosť až po dobu dvoch rokov (104 týždňov) od začiatku liečby a do dvoch zmien.1
 • Zmena na liek Hulio® nemala za následok zníženú účinnosť (DAS28-CRP).1

Hulio®

*730 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou reumatoidnou artritídou bolo zaradených do randomizovaného, dvojito zaslepeného skúšania, v ktorom pacienti dostávali liek Hulio® (FKB327), alebo referenčný liek (adalimumab). Pacienti, ktorí ukončili dvojito zaslepenú fázu, boli zaradení do otvoreného predĺženého skúšania až po dobu 104 týždňov, v ktorom pacienti z dvojito zaslepenej fázy zostali na tom istom lieku alebo nastala zmena a užívali iný liek (obdobie 2). Všetci pacienti boli nakoniec liečení liekom Hulio® – obdobie 3.1

V skúšaní DB bolo randomizovaných 730 pacientov v pomere 1 : 1, ktorí dostávali 40 mg FKB327 alebo 40 mg RP vo forme subkutánnej injekcie EOW. Pacienti, ktorí dokončili skúšanie DB, boli opätovne randomizovaní v pomere 2 : 1, aby zostali na rovnakej liečbe ako v skúšaní FKB327-002, alebo nastala zmena a prešli na inú liečbu, v oboch prípadoch na ďalších 30 týždňov (obdobie 2). V období 3

dostávali všetci pacienti liek Hulio®. U 100 pacientov došlo k dvojitej zmene (FKB327 [F]-RP-F) a u 190 pacientov k jednej zmene (RP-RP-F), zatiaľ čo ostatní pacienti pokračovali v liečbe FKB327. Preto pacienti dostávali FKB327 a/alebo RP celkovo 100 týždňov (posledné pozorovanie 104. týždeň) od začiatku štúdie DB.1

DAS28-CRP: Skóre aktivity ochorenia sa vypočíta podľa vzorca, ktorý sa skladá z počtu citlivých a opuchnutých kĺbov zistených na 28 cieľových kĺboch, celkového hodnotenia aktivity ochorenia pacientom na vizuálnej analógovej stupnici (VAS) a hladiny C-reaktívneho proteínu.5

DB: dvojito zaslepené; EOW: každý druhý týždeň; RP: referenčný produkt.

Použitá literatúra:

 1. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1): e000987.
 2. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281.
 3. Data on File.
 4. Felson DT, LaValley MP. The ACR20 and defining a threshold for response in rheumatic diseases: too much of a good thing. Arthritis Res Ther. 2014;16(1):101.
 5. McWilliams DF, Kiely PDW, Young A, Joharatnam N, Wilson D, Walsh DA. Interpretation of DAS28 and its components in the assessment of inflammatory and non-inflammatory aspects of rheumatoid arthritis. BMC Rheumatol. 2018;2:8.

Bezpečnosť a Tolerabilita

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Údaje klinickej štúdie fázy III pre liek Hulio®

Preukázaný podobný bezpečnostný profil u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)

Hulio® a referenčný adalimumab mali v tomto 24-týždňovom skúšaní fázy III (ARABESC) podobné klinické bezpečnostné profily.1

Hulio®

Preukázaný podobný profil imunogenicity u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)

 • Podiel ADA+ pacientov bol v 24. týždni podobný medzi skupinou s liekom Hulio® a referenčným adalimumabom.1

Hulio®

Preukázaný podobný dlhodobý bezpečnostný profil2

Hulio® a referenčný liek adalimumab mali podobné dlhodobé klinické bezpečnostné profily a zmena nespôsobila žiadny významný rozdiel z hľadiska bezpečnostných udalostí.2

Hulio®

Preukázaný podobný dlhodobý profil imunogenicity.2

 • Podiel ADA+ pacientov bol podobný medzi skupinou s liekom Hulio® a referenčným adalimumabom. Priemerný titer ADA sa časom nezvyšoval.2
 • Zmena na liek Hulio® nezvýšila imunogenicitu.2

Hulio®

*80. týždeň znamenal koniec skúšania. 80. týždeň sa počítal od začiatku skúšania OLE (80. týždeň zodpovedá 104. týždňu počítanému od začiatku skúšania DB).2

Nepretržite na lieku Hulio®: na lieku Hulio® počas všetkých období (n = 173); Hulio®-RP- Hulio®: na lieku Hulio® počas obdobia 1, zmena na referenčný adalimumab počas obdobia 2 a zmena na liek Hulio® počas obdobia 3 (n = 87); RP-Hulio®-Hulio®: na referenčnom adalimumab počas obdobia 1, zmena na liek Hulio® počas obdobia 2 a pokračovanie počas obdobia 3 (n = 80); RP-RP-Hulio®: na referenčnom adalimumab počas obdobia 1 a 2 a zmena na liek Hulio® počas obdobia 3 (n = 170); ADA: protilátka proti lieku; OLE: otvorené predĺženie; DB: dvojito zaslepené.

Použitá literatúra:

 1. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281.
 2. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1):e000987.

Dávkovanie a spôsob použiťia

S účinnosťou od 29. novembra 2022 spoločnosť Viatris ukončila predaj v podstate celého svojho portfólia biologicky podobných liekov (vrátane súvisiacich ochranných známok produktov) spoločnosti Biocon Biologics Limited a jej dcérskym spoločnostiam ("Biocon") a príslušné povolenia na uvedenie na trh sú v procese prevodu. Spoločnosť Viatris Inc. a jej dcérske spoločnosti ("Viatris") nie sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Biocon, ale poskytujú spoločnosti Biocon určité prechodné služby po dátume ukončenia transakcie, ako je prevádzkovanie webových stránok (vrátane tejto stránky) týkajúcich sa portfólia biologicky podobných liekov v mene spoločnosti Biocon.

Dávkovanie

Liek Hulio® bol schválený na liečbu imunitných ochorení u detí a dospelých. Dávkovanie lieku Hulio® u dospelých závisí od ochorenia, na ktoré sa liečia. U detí závisí dávkovanie aj od ich telesnej hmotnosti.1

Úplné informácie o predpisovaní nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku Hulio®.

Dávkovanie u dospelých1

Hulio®

EOW: každý druhý týždeň

Dávkovanie u detí1

Hulio®

EOW: každý druhý týždeň

Pri začatí liečby liekom Hulio® u pediatrických pacientov s uveitídou vo veku ≥ 6 rokov sa môže jeden týždeň pred začiatkom udržiavacej liečby podať voliteľná nasycovacia dávka 40 mg u pacientov s hmotnosťou < 30 kg alebo 80 mg u pacientov s hmotnosťou ≥ 30 kg. Nie sú k dispozícii žiadne

klinické údaje o použití nasycovacej dávky lieku Hulio® u detí vo veku < 6 rokov. 1

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní lieku Hulio® u detí vo veku do 2 rokov pri týchto indikáciách.1

Podávanie lieku Hulio®

Hulio® je k dispozícii v troch formách vrátane naplneného injekčného pera, ktoré je navrhnuté tak, aby sa ľahko používalo pre pohodlie pacienta.1, 2

 • Naplnená striekačka (PFS)
 • Naplnené automatické injekčné pero (AI)
 • Liekovka

Hulio® (40 mg/0,8 ml) sa podáva subkutánnou injekciou zvyčajne každý druhý týždeň.1

Striekačka a automatické injekčné pero sú vyrobené z odolného plastu, neobsahujú latex a sú vybavené tenkými ihlami rozmeru 29 G pre pohodlie pacienta.1

Liečbu liekom Hulio® by mali začať a dohliadať na ňu lekári – špecialisti.1

Použitá literatúra:

 1. EMA. Hulio® Summary of product characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hulio-epar-product-information_en.pdf. Accessed on: 14 July 2021.
 2. Serrecchia T, Waller K, Ishikawaet T, et al. Human factors validation for a rheumatoid arthritis auto-injector for the adalimumab biosimilar FKB327. IJHFE. 2020;7(2).