Indikácie

Hulio® je inhibítor TNF-a (tumor-nekrotizujúceho faktora alfa) a rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka (mAb). Bol vyvinutý ako biologicky podobný liek k referenčnému adalimumabu.1

Hulio® môže ponúknuť vyššiu cenovú dostupnosť v porovnaní s referenčným adalimumabom3, 4 a zároveň porovnateľnú bezpečnosť, účinnosť a imunogenicitu1, 2, 5

Hulio® je indikovaný na liečbu nasledujúcich stavov:1, 6

 1. Reumatoidná artritída
 2. Juvenilná idiopatická artritída
 3. Axiálna spondylartritída
 4. Psoriatická artritída
 5. Psoriáza
 6. Ložisková psoriáza u pediatrických pacientov
 7. Hidradenitis suppurativa
 8. Crohnova choroba
 9. Crohnova choroba u pediatrických pacientov
 10. Ulcerózna kolitída
 11. Ulcerózna kolitída u pediatrických pacientov
 12. Uveitída
 13. Uveitída u pediatrických pacientov

Hulio-SPC

Použitá literatúra:

 1. EMA. Hulio®. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/hulio. Accessed on: 1 June 2021.
 2. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281.
 3. Mylan Launches Hulio® (Biosimilar Adalimumab) in Markets Across Europe. Available at: https://investor.mylan.com/node/27751/pdf. Accessed on: 28 February 2020.
 4. Patel D, Shelbaya A, Cheung R, et al. Cost-effectiveness of early treatment with originator biologics or their biosimilars after methotrexate failure in patients with established rheumatoid arthritis. Adv Ther. 2019;36: 2086–2095.
 5. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1): e000987.
 6. EMA. Hulio® Summary of product characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hulio-epar-product-information_en.pdf. Accessed on: 14 July 2021.

Biosimilarita

Čo je to biologicky podobný liek?

Biologicky podobný liek je biologický liek, ktorý je veľmi podobný už registrovanému biologickému lieku a preukázal vysokú podobnosť z hľadiska kvality, bezpečnosti a účinnosti.1

Proces hodnotenia a schvaľovania biologicky podobných liekov je prísny a zahŕňa rozsiahle porovnávacie skúšania s referenčným liekom.1

Liek Hulio® úspešne prešiel všetkými týmito krokmi a preukázal biologickú podobnosť s referenčným adalimumabom vo všetkých požadovaných aspektoch.2, 3, 4

Extrapolácia

Ak biologicky podobný liek preukázal porovnateľnú bezpečnosť a účinnosť v jednej indikácii, údaje sa môžu extrapolovať na iné indikácie schváleného referenčného lieku.1

Extrapolácia je vždy podložená vedeckými dôkazmi získanými v rámci spoľahlivých štúdií porovnateľnosti (kvalitatívnych, neklinických a klinických).1 Nejde však o nový koncept, ale o zaužívaný vedecký princíp, ktorý sa bežne používa.1

Preukázaná farmakokinetická podobnosť

Hulio® má podobný farmakokinetický profil ako produkty referenčný adalimumab schválený v EÚ a v USA.5

Liek Hulio® bol dobre tolerovaný zdravými dobrovoľníkmi v skúšaní PK fázy I s bezpečnostným profilom podobným profilu referenčného produktu.

Hulio®

popis k obrázku: Výsledky randomizovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie fázy I s paralelnými skupinami, v ktorej sa porovnával farmakokinetický profil lieku Hulio® (FKB327) biologicky podobného adalimumabu spoločnosti Viatris s referenčným adalimumabom pochádzajúcim z Európskej únie a Spojených štátov amerických. Celkovo bolo zaradených 180 zdravých účastníkov (170 mužov a 10 žien v neplodnom veku).

Použitá literatúra:

 1. EMA and EC. Biosimilars in the EU. Information guide for healthcare professionals (2017). Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf Accessed on: 20 June 2019.
 2. EMA. Hulio® EPAR. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/hulio. Accessed on: 28 February 2020.
 3. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281
 4. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1):e000987
 5. Puri A, Niewiarowski A, Arai Y, et al. Pharmacokinetics, safety, tolerability and immunogenicity of FKB327, a new biosimilar medicine of adalimumab/Humira, in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(7):1405–1415.

Účinnnosť

Klinické skúšania lieku Hulio®

Liek Hulio® preukázal svoju dlhodobú účinnosť, bezpečnosť a imunogénnosť v kľúčovom skúšaní fázy III (ARABESC) a jeho otvorenom predĺžení (ARABESC-OLE). Hulio® a referenčný adalimumab preukázali porovnateľnú dlhodobú účinnosť až po dobu dvoch rokov (104 týždňov) od začiatku liečby a do dvoch zmien.1

Zmena nemala za následok zníženie účinnosti.1

Údaje fázy III pre liek Hulio®

Preukázaná porovnateľná klinická účinnosť u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)1, 2

Do randomizovanej, dvojito zaslepenej, paralelnej, aktívne kontrolovanej klinickej štúdie ARABESC bolo zaradených 730 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou reumatoidnou artritídou, ktorí boli randomizovaní na podávanie lieku Hulio® (FKB327) alebo referenčného adalimumabu v pomere 1 : 1 počas obdobia 1. Pacienti, ktorí ukončili obdobie 1, boli opätovne randomizovaní, aby zostali na rovnakej liečbe alebo prešli na druhú liečbu v pomere 2 : 1 počas 54 týždňov (obdobie 2) v otvorenom predĺženom skúšaní (ARABESC-OLE) do 104 týždňov. Nakoniec všetci pacienti dostávali liek Hulio® v období 3 ARABESC-OLE až do 104. týždňa.1, 2

 • Primárnym ukazovateľom v období 1 bola miera odpovede ACR20 v 24. týždni.2

Hulio®

 • ACR20, ACR50 a ACR70: Liek Hulio® preukázal podobnú klinickú účinnosť ako referenčný adalimumab až do 24 týždňov.2
 • 95 % CI pre rozdiel v liečbe (Hulio® – referenčný adalimumab bol –7,6 až 5,0) spadá do vopred špecifikovaného ±13 % rozpätia, čo dokazuje ekvivalenciu.3

Hulio®

Ekvivalencia medzi liekom Hulio® a referenčným adalimumabom sa preukázala aj podobným skóre aktivity ochorenia v 28 kĺboch plus hladinou C-reaktívneho proteínu (DAS28-CRP) v 24. týždni.2

LSM DAS28-CRP v 24. týždni boli porovnateľné medzi liečebnými skupinami: 3,43 pri lieku Hulio® a 3,43 pri referenčnom adalimumabe; hodnota 95 % CI bola –0,16 až 0,18, t. j. dobre v rámci požadovaného rozpätia ekvivalencie.2

Hulio®

Preukázaná porovnateľná dlhodobá klinická účinnosť2

V štúdii ARABESC-OLE liek Hulio® a referenčný adalimumab preukázali porovnateľnú dlhodobú odpoveď ACR20 až po dobu dvoch rokov (104 týždňov) od začiatku liečby a do dvoch výmen.2

 • Zmena na liek Hulio® nemala za následok zníženú účinnosť (odpoveď ACR20).2

• Liek Hulio® preukázal podobnú dlhodobú klinickú účinnosť ako referenčný adalimumab.2

• Zmena na liek Hulio® nemala za následok zníženú účinnosť (ACR50 a ACR70).2

Hulio®

*Miera odpovede ACR50 v 0. týždni OLE bola 47,7 % a 50,3 % pre skupinu s liekom Hulio® a s referenčným adalimumabom, v uvedenom poradí, a v 30. týždni sa zvýšila na 58,5 % a 59,2 %, v uvedenom poradí. Podiel osôb s odpoveďou ACR50 sa pri všetkých návštevách zvyšoval podobne v oboch skupinách.1

Miera odpovede ACR70 v skupine s liekom Hulio® a referenčným adalimumabom bola 21,0 % a 24,7 % v 0. Týždni, v uvedenom poradí, a 34,3 % a 37,2 % v 30. Týždni, v uvedenom poradí (počítané od začiatku OLE).1

Podiel osôb s odpoveďou ACR70 sa pri všetkých návštevách zvyšoval podobne v oboch skupinách.1

ACR50: American College of Rheumatology 50 (Americká reumatologická spoločnosť). Odpoveď ACR50 Americkej reumatologickej spoločnosti je definovaná ako 50 % zlepšenie počtu citlivých a opuchnutých kĺbov A 50 %

zlepšenie troch z nasledujúcich piatich kritérií: celkové hodnotenie pacienta, celkové hodnotenie lekára, meranie funkčných schopností [najčastejšie dotazník hodnotenia zdravia (Health Assessment Questionnaire, HAQ)], vizuálna analógová stupnica bolesti a rýchlosť sedimentácie erytrocytov alebo C-reaktívny proteín (CRP).4

ACR70: American College of Rheumatology 70 (Americká reumatologická spoločnosť). Odpoveď ACR70 Americkej reumatologickej spoločnosti je definovaná ako 70% zlepšenie počtu citlivých a opuchnutých kĺbov A 70% zlepšenie troch z nasledujúcich piatich kritérií: celkové hodnotenie pacienta, celkové hodnotenie lekára, meranie funkčných schopností [najčastejšie dotazník hodnotenia zdravia (Health Assessment Questionnaire, HAQ)], vizuálna analógová stupnica bolesti a rýchlosť sedimentácie erytrocytov alebo C-reaktívny proteín (CRP).4

ACR: American College of Rheumatology (Americká reumatologická spoločnosť)

Ekvivalencia medzi liekom Hulio® a referenčným adalimumabom sa preukázala aj skóre aktivity ochorenia v 28 kĺboch plus hladinou C-reaktívneho proteínu (DAS28-CRP).1

 • DAS28-CRP: Liek Hulio® preukázal podobnú dlhodobú klinickú účinnosť ako referenčný adalimumab.1
 • Hulio® a referenčný adalimumab preukázali porovnateľnú dlhodobú účinnosť až po dobu dvoch rokov (104 týždňov) od začiatku liečby a do dvoch zmien.1
 • Zmena na liek Hulio® nemala za následok zníženú účinnosť (DAS28-CRP).1

Hulio®

*730 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou reumatoidnou artritídou bolo zaradených do randomizovaného, dvojito zaslepeného skúšania, v ktorom pacienti dostávali liek Hulio® (FKB327), alebo referenčný liek (adalimumab). Pacienti, ktorí ukončili dvojito zaslepenú fázu, boli zaradení do otvoreného predĺženého skúšania až po dobu 104 týždňov, v ktorom pacienti z dvojito zaslepenej fázy zostali na tom istom lieku alebo nastala zmena a užívali iný liek (obdobie 2). Všetci pacienti boli nakoniec liečení liekom Hulio® – obdobie 3.1

V skúšaní DB bolo randomizovaných 730 pacientov v pomere 1 : 1, ktorí dostávali 40 mg FKB327 alebo 40 mg RP vo forme subkutánnej injekcie EOW. Pacienti, ktorí dokončili skúšanie DB, boli opätovne randomizovaní v pomere 2 : 1, aby zostali na rovnakej liečbe ako v skúšaní FKB327-002, alebo nastala zmena a prešli na inú liečbu, v oboch prípadoch na ďalších 30 týždňov (obdobie 2). V období 3

dostávali všetci pacienti liek Hulio®. U 100 pacientov došlo k dvojitej zmene (FKB327 [F]-RP-F) a u 190 pacientov k jednej zmene (RP-RP-F), zatiaľ čo ostatní pacienti pokračovali v liečbe FKB327. Preto pacienti dostávali FKB327 a/alebo RP celkovo 100 týždňov (posledné pozorovanie 104. týždeň) od začiatku štúdie DB.1

DAS28-CRP: Skóre aktivity ochorenia sa vypočíta podľa vzorca, ktorý sa skladá z počtu citlivých a opuchnutých kĺbov zistených na 28 cieľových kĺboch, celkového hodnotenia aktivity ochorenia pacientom na vizuálnej analógovej stupnici (VAS) a hladiny C-reaktívneho proteínu.5

DB: dvojito zaslepené; EOW: každý druhý týždeň; RP: referenčný produkt.

Použitá literatúra:

 1. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1): e000987.
 2. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281.
 3. Data on File.
 4. Felson DT, LaValley MP. The ACR20 and defining a threshold for response in rheumatic diseases: too much of a good thing. Arthritis Res Ther. 2014;16(1):101.
 5. McWilliams DF, Kiely PDW, Young A, Joharatnam N, Wilson D, Walsh DA. Interpretation of DAS28 and its components in the assessment of inflammatory and non-inflammatory aspects of rheumatoid arthritis. BMC Rheumatol. 2018;2:8.

Bezpečnosť a Tolerabilita

Údaje klinickej štúdie fázy III pre liek Hulio®

Preukázaný podobný bezpečnostný profil u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)

Hulio® a referenčný adalimumab mali v tomto 24-týždňovom skúšaní fázy III (ARABESC) podobné klinické bezpečnostné profily.1

Hulio®

Preukázaný podobný profil imunogenicity u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)

 • Podiel ADA+ pacientov bol v 24. týždni podobný medzi skupinou s liekom Hulio® a referenčným adalimumabom.1

Hulio®

Preukázaný podobný dlhodobý bezpečnostný profil2

Hulio® a referenčný liek adalimumab mali podobné dlhodobé klinické bezpečnostné profily a zmena nespôsobila žiadny významný rozdiel z hľadiska bezpečnostných udalostí.2

Hulio®

Preukázaný podobný dlhodobý profil imunogenicity.2

 • Podiel ADA+ pacientov bol podobný medzi skupinou s liekom Hulio® a referenčným adalimumabom. Priemerný titer ADA sa časom nezvyšoval.2
 • Zmena na liek Hulio® nezvýšila imunogenicitu.2

Hulio®

*80. týždeň znamenal koniec skúšania. 80. týždeň sa počítal od začiatku skúšania OLE (80. týždeň zodpovedá 104. týždňu počítanému od začiatku skúšania DB).2

Nepretržite na lieku Hulio®: na lieku Hulio® počas všetkých období (n = 173); Hulio®-RP- Hulio®: na lieku Hulio® počas obdobia 1, zmena na referenčný adalimumab počas obdobia 2 a zmena na liek Hulio® počas obdobia 3 (n = 87); RP-Hulio®-Hulio®: na referenčnom adalimumab počas obdobia 1, zmena na liek Hulio® počas obdobia 2 a pokračovanie počas obdobia 3 (n = 80); RP-RP-Hulio®: na referenčnom adalimumab počas obdobia 1 a 2 a zmena na liek Hulio® počas obdobia 3 (n = 170); ADA: protilátka proti lieku; OLE: otvorené predĺženie; DB: dvojito zaslepené.

Použitá literatúra:

 1. Genovese MC, Glover J, Greenwald M, et al. FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):281.
 2. Genovese MC, Kellner H, Arai Y, et al. Long-term safety, immunogenicity and efficacy comparing FKB327 with the adalimumab reference product in patients with active rheumatoid arthritis: data from randomised double-blind and open-label extension studies. RMD Open. 2020;6(1):e000987.

Dávkovanie a spôsob použiťia

Dávkovanie

Liek Hulio® bol schválený na liečbu imunitných ochorení u detí a dospelých. Dávkovanie lieku Hulio® u dospelých závisí od ochorenia, na ktoré sa liečia. U detí závisí dávkovanie aj od ich telesnej hmotnosti.1

Úplné informácie o predpisovaní nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku Hulio®.

Dávkovanie u dospelých1

Hulio®

EOW: každý druhý týždeň

Dávkovanie u detí1

Hulio®

EOW: každý druhý týždeň

Pri začatí liečby liekom Hulio® u pediatrických pacientov s uveitídou vo veku ≥ 6 rokov sa môže jeden týždeň pred začiatkom udržiavacej liečby podať voliteľná nasycovacia dávka 40 mg u pacientov s hmotnosťou < 30 kg alebo 80 mg u pacientov s hmotnosťou ≥ 30 kg. Nie sú k dispozícii žiadne

klinické údaje o použití nasycovacej dávky lieku Hulio® u detí vo veku < 6 rokov. 1

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní lieku Hulio® u detí vo veku do 2 rokov pri týchto indikáciách.1

Podávanie lieku Hulio®

Hulio® je k dispozícii v troch formách vrátane naplneného injekčného pera, ktoré je navrhnuté tak, aby sa ľahko používalo pre pohodlie pacienta.1, 2

 • Naplnená striekačka (PFS)
 • Naplnené automatické injekčné pero (AI)
 • Liekovka

Hulio® (40 mg/0,8 ml) sa podáva subkutánnou injekciou zvyčajne každý druhý týždeň.1

Striekačka a automatické injekčné pero sú vyrobené z odolného plastu, neobsahujú latex a sú vybavené tenkými ihlami rozmeru 29 G pre pohodlie pacienta.1

Liečbu liekom Hulio® by mali začať a dohliadať na ňu lekári – špecialisti.1

Použitá literatúra:

 1. EMA. Hulio® Summary of product characteristics. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hulio-epar-product-information_en.pdf. Accessed on: 14 July 2021.
 2. Serrecchia T, Waller K, Ishikawaet T, et al. Human factors validation for a rheumatoid arthritis auto-injector for the adalimumab biosimilar FKB327. IJHFE. 2020;7(2).