Indikácie

Čo je to Ogivri®?

 • Ogivri® je rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka (mAb), ktorá viaže onkoproteín receptora 2 ľudského epidermálneho rastového faktora (HER2).1
 • Ogivri® je schválený biologicky podobný liek referenčného trastuzumabu.2, 3
 • Ogivri® preukázal v porovnaní s referenčným trastuzumabom rovnaké funkčné charakteristiky, účinnosť, toxicitu a klinickú účinnosť a bezpečnosť.2, 3

Terapeutické indikácie1

Ogivri® je indikovaný na intravenóznu (I.V.) liečbu dospelých pacientov s HER2-pozitívnymi nádormi v nasledujúcich prípadoch nádorových ochorení.

 1. Metastatický karcinóm prsníka
  • Ako monoterapia na liečbu karcinómu prsníka
   HER2+ u pacientov, ktorí dostali aspoň dva režimy chemoterapie na metastatické ochorenie
  • V kombinácii s paklitaxelom na prvolíniovú liečbu metastatického karcinómu prsníka HER2+
  • V kombinácii s docetaxelom na prvolíniovú liečbu metastatického karcinómu prsníka HER2+
  • V kombinácii s inhibítorom aromatázy na liečbu postmenopauzálnych pacientok s MBC s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, ktoré neboli predtým liečené trastuzumabom.
 2. Včasný karcinóm prsníka
  • Ako súčasť liečebného režimu pozostávajúceho z doxorubicínu, cyklofosfamidu a paklitaxelu alebo docetaxelu
  • Ako súčasť liečebného režimu s docetaxelom a karboplatinou
  • Po operácii, chemoterapii (neoadjuvantnej alebo adjuvantnej) a rádioterapii
  • V kombinácii s neoadjuvantnou chemoterapiou, po ktorej nasleduje adjuvantná liečba liekom Ogivri®, v prípade lokálne pokročilého (vrátane zápalového) ochorenia alebo nádorov s priemerom > 2 cm.
 1. Metastatický karcinóm žalúdka
  • V kombinácii s cisplatinou a kapecitabínom alebo 5-fluóruracilom na liečbu pacientov s metastatickým adenokarcinómom HER2+ žalúdka alebo gastroezofageálneho spojenia, ktorí neboli predtým liečení na metastatické ochorenie.

Na základe všetkých dôkazov o biologicky podobnom lieku Ogivri® agentúra EMA schválila extrapolované indikácie včasného karcinómu prsníka a karcinómu žalúdka HER2+.1

OGIVRI-SPC

Použitá literatúra:

 1. Ogivri®. Súhrn charakteristických vlastností lieku. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ogivri-epar-product-information_en.pdf.
 2. Waller CF, Vutikullird A, Lawrence TE, et al. A pharmacokinetics phase 1 bioequivalence study of the trastuzumab biosimilar MYL-1401O vs. EU-trastuzumab and US-trastuzumab. Br J Clin Pharmacol. 2018;84(10):2336-2343.
 3. Rugo HS, Barve A, Waller CF, et al. Effect of a proposed trastuzumab biosimilar compared with trastuzumab on overall response rate in patients with ERBB2 (HER2)-positive metastatic breast cancer: A randomized clinical trial. JAMA. 2017;317(1):37-47.

Biosimilarita

Výsledky farmakokinetiky preukazujú biologickú ekvivalenciu s referenčným liekom1

Metódy: Randomizovaná, dvojito zaslepená klinická štúdia fázy 1 s tromi paralelnými skupinami porovnávajúce Ogivri® s referenčným trastuzumabom, USA, a trastuzumabom, EÚ, u 132 zdravých účastníkov. Každý účastník dostal jednorazovú intravenóznu infúziu – 8,0 mg/kg telesnej hmotnosti počas 90 minút

Primárne ukazovatele: maximálna koncentrácia v sére (Cmax), plocha pod krivkou času koncentrácie v sére od času podania dávky do času poslednej kvantifikovateľnej koncentrácie a od času podania dávky do nekonečna

Sekundárne ukazovatele: čas Cmax, konštanta rýchlosti eliminácie, polčas rozpadu, bezpečnosť a imunogenicita1

Ogivri®

Výsledky: 90 % interval spoľahlivosti pomerov geometrických priemerov pre primárne ukazovatele bol ohraničený v rámci vopred stanovených kritérií biologickej ekvivalencie 80 % – 125 %. Sekundárne ukazovatele – čas Cmax, konštanta rýchlosti eliminácie a polčas rozpadu – boli medzi skupinami podobné

Všetky tri produkty boli dobre znášané, pričom medzi liečbami neboli rozdiely vo výskyte protilátok proti lieku

Ogivri® preukázal podobný profil farmakokinetiky ako trastuzumab, EÚ, a trastuzumab, USA1

Referencie:

  1. Ogivri®. Súhrn charakteristických vlastností lieku. Dostupné na:
   https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ogivri-epar-product-information_en.pdf.

  Účinnosť

  Štúdia HERITAGE: určené na zistenie akéhokoľvek potenciálne klinicky významného rozdielu medzi liekom Ogivri® a referenčným trastuzumabom

  Metódy1

  Potvrdzujúca dvojito zaslepená klinická štúdia ekvivalencie fázy 3 u pacientov s HER2+ metastatickým karcinómom prsníka

  Ogivri®

  Primárny výsledok: ORR v týždni 24, celková miera odpovede (úplná a čiastočná odpoveď)

  Sekundárny výsledok: nežiaduce udalosti, LVEF a imunogénnosť v týždni 24 a 48 a PFS a OS v mesiaci 36

  ÚDAJE ZA 24 TÝŽDŇOV

  Splnený primárny ukazovateľ: Štatistická terapeutická ekvivalencia v ORR počas 24 týždňov1

  Ogivri®

  Pomer ORR (1,09; 90 % CI: 0,974 – 1,211) a rozdiel ORR (5,53; 95 % CI: −3,08 až 14,04) boli v medziach ekvivalencie,
  čo dokazuje podobnú účinnosť lieku Ogivri® a referenčného trastuzumabu1

  Hranice ekvivalencie pomeru ORR 90 % Cl boli definované ako 0,81 až 1,24 a hranice ekvivalencie rozdielu ORR boli definované ako –15 % a 15 %1

  Výsledky dlhodobej bezpečnosti a účinnosti podporujú biologickú podobnosť lieku Ogivri®s referenčným trastuzumabom3

  ÚDAJE ZA 48 TÝŽDŇOV

  V týždni 48 neboli medzi liekom Ogivri® a referenčným trastuzumabom pozorované žiadne štatisticky významné rozdiely v čase do progresie nádoru, PFS alebo celkovom prežívaní

  Ogivri®

  ÚDAJE ZA 36 MESIACOV

  Ogivri® s PFS po 36 mesiacoch

  Žiadne významné rozdiely v PFS oproti referenčnému trastuzumabu po 36 mesiacoch3

  Ogivri®

  Ogivri® s OS po 36 mesiacoch

  Žiadne významné rozdiely v OS oproti referenčnému trastuzumabu po 36 mesiacoch3

  Ogivri®

  Medián OS sa významne nelíšil u pacientov liečených liekom Ogivri® (35,0 mesiacov) v porovnaní s referenčným trastuzumabom (30,2 mesiacov; stratifikovaný pomer rizika (95 % Cl): 0,87 (0,67 – 1,14)3

  Výsledky po 36 mesiacoch sú v súlade s primárnou analýzou účinnosti a podporujú biologickú podobnosť lieku Ogivri® s referenčným trastuzumabom3

  Použitá literatúra:

  1. Rugo HS, Barve A, Waller CF, et al. Effect of a proposed trastuzumab biosimilar compared with trastuzumab on overall response rate in patients with ERBB2 (HER2)-positive metastatic breast cancer: A randomized clinical trial. JAMA. 2017; 317(1):37-47.
  2. Burstein HJ, Schrag D. Biosimilar therapy for ERBB2 (HER2)-positive breast cancer: Close enough? JAMA. 2017;317(1):30-32.
  3. Rugo HS, Pennella EJ, Gopalakrishnan U, et al. Final overall survival analysis of the phase 3 HERITAGE study demonstrates equivalence of trastuzumab-dkst to trastuzumab in HER2-positive metastatic breast cancer [published online ahead of print, 2021 Jun 14]. Breast Cancer Res Treat. 2021;10.1007/s10549-021-06197-5.

  Bezpečnosť a Tolerabilita

  V štúdii Heritage fázy 3 neboli medzi liečebnými skupinami žiadne výrazné rozdiely, pokiaľ ide o typ, výskyt alebo závažnosť nežiaducich udalostí spôsobených liečbou (TEAE)1

  Žiadne významné rozdiely medzi liekom Ogivri® a referenčným trastuzumabom v TEAE1, 2

  *CTCAE: Spoločné terminologické kritériá pre nežiaduce udalosti

  Ogivri® a referenčný trastuzumab: Podobné profily nízkej imunogenicity1

  • Celková miera výskytu protilátok proti lieku bola 2,4 % (6 z 245 pacientov) v skupine s liekom Ogivri® a 2,8 % (7 z 246 pacientov) v skupine s referenčným trastuzumabom. Priemerný a mediánový titer protilátok u pacientov s pozitívnymi výsledkami bol 3,2, resp. 2,5 pre Ogivri® a 2,0, resp. 2,3 pre referenčný trastuzumab, čo poukazuje na nízku imunogenicitu oboch liečebných postupov.

  Medzi oboma ramenami nebol rozdiel v mediáne LVEF (bezpečná populácia v týždni 24).1, 2

  Žiadna výrazná zmena ejekčnej frakcie ľavej komory (LVEF) po 24 týždňoch liečby liekom Ogivri®1

  • Východiskové hodnoty LVEF v skupine s liekom Ogivri® (medián 64,0 %; rozsah 51 % – 82 %) a v skupine s referenčným trastuzumabom (medián 63,0 %; rozsah 51 % – 84 %) sa v týždni 24 podstatne nezmenili: –1,0 % (medián) pre oba liečebné postupy.

  Žiadne nové bezpečnostné signály pri dlhodobom sledovaní a žiadne kľúčové rozdiely v toxicite po 36 mesiacoch3

  Údaje o bezpečnosti sú kumulatívne od začiatku monoterapie v 24. týždni až po 36 mesiacov sledovania od posledného pacienta v štúdii

  Ogivri®

  Použitá literatúra:

  1. Rugo HS, Barve A, Waller CF, et al. Effect of a proposed trastuzumab biosimilar compared with trastuzumab on overall response rate in patients with ERBB2 (HER2)-positive metastatic breast cancer:
   A randomized clinical trial. JAMA. 2017;317(1):37-47.
  2. Ogivri®. Dostupné na: https://www.ogivrihcp.com/en/efficacy-and-safety/safety. Sprístupnené: 16. júna 2021.
  3. Waller CF, Manikhas A, Pennella EJ, et al. Biosimilar trastuzumab-dkst monotherapy versus trastuzumab monotherapy after combination therapy: Final overall survival (OS) from the phase III HERITAGE Trial. J Clin Oncol. 2019;37(15 Suppl):1021 – 1021.

  Dávkovanie a spôsob použiťia

  Ako používať liek Ogivri®?

  Spôsob podania1

  • Len na intravenóznu (IV) infúziu
  • Ogivri® môže podávať len zdravotnícky pracovník
  • Pacientov je potrebné sledovať kvôli príznakom najmenej 6 hodín po podaní 1. infúzie a 2 hodiny po podaní nasledujúcej infúzie

  Čas podania infúzie pre nasycovaciu dávku je 90 minút. Ak je liek dobre tolerovaný, nasledujúce dávky sa môžu podávať ako 30-minútová infúzia

  Ogivri®

  Dávkovacie formy a intenzity

  • Prášok pre koncentrát na infúzny roztok: 150 mg lyofilizovaného prášku v liekovke na rekonštitúciu

  • Prášok pre koncentrát na infúzny roztok: 420 mg lyofilizovaného prášku v liekovke na rekonštitúciu1

  Harmonogram dávkovania1

  Včasný karcinóm prsníka

  Pri trojtýždňovom režime sa odporúča úvodná nasycovacia dávka trastuzumabu 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka trastuzumabu v trojtýždňových intervaloch je 6 mg/kg telesnej hmotnosti, začína sa tri týždne po nasycovacej dávke.

  Ako týždenný režim (úvodná nasycovacia dávka4 mg/kg a následne 2 mg/kg každý týždeň) súbežne s paklitaxelom po chemoterapii doxorubicínom a cyklofosfamidom.

  Informácie o dávkovaní kombinovanej chemoterapie nájdete v súhrne vlastností výrobku

  Metastatický karcinóm prsníka

  Trojtýždňový harmonogram

  Odporúčaná úvodná nasycovacia dávka je 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka v trojtýždňových intervaloch je 6 mg/kg telesnej hmotnosti, začína sa tri týždne po nasycovacej dávke.

  Týždenný harmonogram

  Odporúčaná úvodná nasycovacia dávka trastuzumabu je 4 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná týždenná udržiavacia dávka trastuzumabu je 2 mg/kg telesnej hmotnosti a začína sa jeden týždeň po nasycovacej dávke.

  Podávanie v kombinácii s paklitaxelom alebo docetaxelom

  V kľúčových skúšaniach (H0648g, M77001) sa paklitaxel alebo docetaxel podával v deň nasledujúci po prvej dávke trastuzumabu (dávka je uvedená v súhrne vlastností výrobku (SmPC) pre paklitaxel alebo docetaxel) a bezprostredne po nasledujúcich dávkach trastuzumabu, ak bola predchádzajúca dávka trastuzumabu dobre tolerovaná.

  Podávanie v kombinácii s inhibítorom aromatázy

  V kľúčovom skúšaní (BO16216) sa trastuzumab a anastrozol podávali od 1. dňa. Neexistovali žiadne obmedzenia týkajúce sa relatívneho načasovania podávania trastuzumabu a anastrozolu (dávku nájdete v súhrne vlastností výrobku pre anastrozol alebo iné inhibítory aromatázy).

  Metastatická karcinóm žalúdka

  Trojtýždňový harmonogram

  Odporúčaná úvodná nasycovacia dávka je 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka v trojtýždňových intervaloch je 6 mg/kg telesnej hmotnosti, začína sa tri týždne po nasycovacej dávke.

  Čo ak sa vynechá dávka liečby?1

  Ak sa dávka vynechá o ≤ 1 týždeň:

  • Zvyčajná udržiavacia dávka (podľa harmonogramu pacienta) by sa mala podať čo najskôr.
  • Nečakajte do ďalšieho plánovaného cyklu.
  • Následné udržiavacie dávky by sa mali podávať o 7 dní alebo 21 dní neskôr podľa týždenného, resp. trojtýždňového harmonogramu.

  Ak sa dávka vynechá o > 1 týždeň:

  Liek Ogivri® je potrebné čo najskôr doplniť vhodnou nasycovacou dávkou podávanou počas približne 90 minút.

  Použitá literatúra:

  1. Ogivri®. charakteristických vlastností lieku. Dostupné na:
   https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ogivri-epar-product-information_en.pdf.

  Úvod

  Onkológia

  Biosimilárne lieky na liečbu rakoviny: