Indikácie

Čo je Semglee®?

Semglee® je dlhodobo pôsobiaci inzulínový analóg (100 jednotiek/ml), ktorý sa podáva raz denne.2

Semglee® je schválený biosimilárny liek referenčného inzulínu glargín.1

Semglee® ponúka podobné klinické výhody v porovnaní s referenčným inzulínom glargínom vrátane trvania účinku, účinnosti znižovania glukózy (HbA1c a plazmatickej glukózy nalačno) a rýchlosti hypoglykémie.3,4

Terapeutická indikácia2

Semglee® je indikovaný na liečbu diabetes mellitus u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 2 rokov.2

Ako funguje Semglee®?2

Inzulín glargín je analóg ľudského inzulínu, ktorý má nízku rozpustnosť pri neutrálnom pH. Je úplne rozpustný pri kyslom pH injekčného roztoku Semglee® (pH 4). Po injekcii do podkožného tkaniva sa kyslý roztok neutralizuje, čo vedie k tvorbe mikroprecipitátov, z ktorých sa kontinuálne uvoľňujú malé množstvá inzulínu glargín, čo zabezpečuje plynulý, menej vrcholový, predvídateľný profil koncentrácia/čas s predĺženým trvaním účinku.2

Inzulín glargín sa metabolizuje na 2 aktívne metabolity M1 a M2.2

Väzba na inzulínový receptor: Štúdie in vitro naznačujú, že afinita inzulínu glargín a jeho metabolitov M1 a M2 k ľudskému inzulínovému receptoru je podobná afinite ľudského inzulínu.2

Väzba na receptor pre inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1): Afinita inzulínu glargín k ľudskému receptoru IGF-1 je približne 5 až 8-krát vyššia ako afinita ľudského inzulínu (ale približne 70 až 80-krát nižšia ako afinita IGF-1), zatiaľ čo M1 a M2 viažu receptor IGF-1 s mierne nižšou afinitou v porovnaní s ľudským inzulínom.2

Celková terapeutická koncentrácia inzulínu (inzulín glargín a jeho metabolity) zistená u pacientov s diabetom 1. typu bola výrazne nižšia ako tá, ktorá by bola potrebná na polmaximálne obsadenie receptora IGF-1 a následnú aktiváciu mitogénnoproliferačnej dráhy iniciovanej receptorom IGF-1. Fyziologické koncentrácie endogénneho IGF-1 môžu aktivovať mitogénno-proliferačnú dráhu; terapeutické koncentrácie, ktoré sa vyskytujú pri liečbe inzulínom vrátane terapie Semglee®, sú však podstatne nižšie ako farmakologické koncentrácie potrebné na aktiváciu dráhy IGF-1.2

Hlavnou aktivitou inzulínu vrátane inzulínu glargín je regulácia metabolizmu glukózy.2

Inzulín a jeho analógy znižujú hladinu glukózy v krvi stimuláciou periférneho vychytávania glukózy, najmä kostrovým svalstvom a tukom, a inhibíciou hepatálnej produkcie glukózy. Inzulín inhibuje lipolýzu v adipocytoch, inhibuje proteolýzu a zvyšuje syntézu proteínov.2

V klinických farmakologických štúdiách sa ukázalo, že intravenózny inzulín glargín a ľudský inzulín sú pri podávaní rovnakých dávok rovnocenné. Tak ako pri všetkých inzulínoch, časový priebeh účinku inzulínu glargín môže byť ovplyvnený fyzickou aktivitou a inými premennými.2

V štúdiách s euglykemickou svorkou u zdravých osôb alebo u pacientov s diabetom 1. typu bol nástup účinku subkutánneho inzulínu glargín pomalší ako u ľudského NPH inzulínu, jeho profil účinku bol plynulý a bez vrcholu a trvanie jeho účinku bolo predĺžené.2

Nasledujúci graf zobrazuje výsledky štúdie na pacientoch:2

Semglee®

Dlhšie trvanie účinku subkutánneho inzulínu glargín priamo súvisí s jeho pomalšou absorpciou a podporuje podávanie raz denne.2
Časový priebeh účinku inzulínu a inzulínových analógov, ako je inzulín glargín, sa môže u rôznych jedincov alebo u toho istého jedinca značne líšiť.2

V klinickej štúdii boli príznaky hypoglykémie alebo kontraregulačné hormonálne reakcie po intravenóznom podaní inzulínu glargín a ľudského inzulínu u zdravých dobrovoľníkov aj u pacientov s diabetom 1. typu podobné.2

V klinických štúdiách sa protilátky, ktoré skrížene reagujú s ľudským inzulínom a inzulínom glargínom, pozorovali s rovnakou frekvenciou v oboch skupinách liečených NPH inzulínom a inzulínom glargínom.2

Účinky inzulínu glargín (raz denne) na diabetickú retinopatiu sa hodnotili v otvorenej 5-ročnej NPH kontrolovanej štúdii (NPH podávaný bid) u 1024 pacientov s diabetom 2. typu, v ktorej sa progresia retinopatie o 3 alebo viac stupňov na stupnici Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) skúmala pomocou fotografie fundu. Pri porovnaní inzulínu glargin s inzulínom NPH nebol pozorovaný žiadny významný rozdiel v progresii diabetickej retinopatie.2

V štúdii ORIGIN5 (Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention) sa porovnával inzulín glargín so štandardnou liečbou z hľadiska rizika kardiovaskulárnych ochorení (KV) alebo KV úmrtia. 12 537 osôb s vysokým kardiovaskulárnym rizikom s poruchou glykémie nalačno (IFG) alebo poruchou glukózovej tolerancie (IGT)

(12 % účastníkov) alebo s diabetom mellitus 2. typu liečených ≤1 antidiabetickým perorálnym liekom (88 % účastníkov) bolo randomizovaných (6 264 osôb dostávalo inzulín glargin titrovaný na dosiahnutie FPG ≤95 mg/dl

(5,3 mmol/l) alebo 6 273 osôb dostávalo štandardnú starostlivosť). Pacienti boli sledovaní v priemere

6,2 roka.2,5

Koprimárne výsledky boli nefatálny infarkt myokardu, nefatálna cievna mozgová príhoda alebo úmrtie z KV príčin a tieto udalosti plus revaskularizácia alebo hospitalizácia pre srdcové zlyhanie. Medzi skupinami sa porovnávali aj mikrovaskulárne výsledky, výskyt diabetu, hypoglykémie, hmotnosti a rakoviny.5

Po mediáne 6,2 rokov sledovania mal inzulín glargín neutrálny účinok na kardiovaskulárne výsledky a rakovinu v porovnaní so štandardnou starostlivosťou.5

Miera závažnej hypoglykémie (postihnutí účastníci na 100 účastníckych rokov expozície) bola 1,05 pre skupinu s inzulínom glargin a 0,30 pre skupinu so štandardnou starostlivosťou a miera potvrdenej nezávažnej hypoglykémie bola 7,71 pre skupinu s inzulínom glargin a 2,44 pre skupinu so štandardnou starostlivosťou. V priebehu štúdie sa v 42 % skupiny užívajúcej inzulín glargín nevyskytla žiadna hypoglykémia. Inzulín glargín preukázal zníženie výskytu novovzniknutého diabetu v porovnaní so štandardnou starostlivosťou.6

Pri poslednej návšteve počas liečby došlo k priemernému zvýšeniu telesnej hmotnosti oproti východiskovému stavu o 1,4 kg v skupine s inzulínom glargín a k priemernému zníženiu o 0,8 kg v skupine so štandardnou starostlivosťouo štandardnú starostlivosť.2

Pediatrická populácia2:

 • V randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdii boli detskí pacienti (vekové rozmedzie 6 až 15 rokov) s diabetom 1. typu (n=349) liečení 28 týždňov bazálno-bolusovým inzulínovým režimom, pri ktorom sa pred každým jedlom používal bežný ľudský inzulín. Inzulín glargín sa podával raz denne pred spaním a ľudský inzulín NPH sa podával raz alebo dvakrát denne. V oboch liečebných skupinách sa pozorovali podobné účinky na glykohemoglobín a výskyt symptomatickej hypoglykémie, avšak plazmatická glukóza nalačno klesla oproti východiskovej hodnote viac v skupine s inzulínom glargín ako v skupine s NPH a v skupine s inzulínom glargín sa vyskytla menej závažná hypoglykémia. Sto štyridsaťtri pacientov liečených inzulínom glargin v tejto štúdii pokračovalo v liečbe inzulínom glargin v nekontrolovanej predĺženej štúdii s priemerným trvaním sledovania 2 roky. Počas tejto predĺženej liečby inzulínom glargínom neboli pozorované žiadne nové bezpečnostné signály.
 • Skrížená štúdia porovnávajúca inzulín glargín plus inzulín lispro s NPH plus bežným ľudským inzulínom (každá liečba sa podávala 16 týždňov v náhodnom poradí) u 26 dospievajúcich pacientov s diabetom 1. typu vo veku 12 až 18 rokov. Podobne ako v pediatrickej štúdii opísanej vyššie, zníženie plazmatickej glukózy nalačno oproti východiskovej hodnote bolo väčšie v skupine s inzulínom glargin ako v skupine s NPH. Zmeny HbA1c oproti východiskovej hodnote boli medzi liečebnými skupinami podobné, avšak hodnoty glukózy v krvi zaznamenané počas noci boli významne vyššie v skupine s inzulínom glargín/lispro ako v skupine s NPH/regulárnym inzulínom. Výskyt nočnej hypoglykémie bol 32 % v skupine s inzulínom glargin/lispro v porovnaní s 52 % v skupine s NPH/regulárnym inzulínom.
 • U 125 detí s diabetes mellitus 1. typu vo veku 2 až 6 rokov sa uskutočnila 24-týždňová štúdia s paralelnými skupinami, v ktorej sa porovnával inzulín glargín podávaný raz denne ráno s inzulínom NPH podávaným raz alebo dvakrát denne ako bazálny inzulín. Obe skupiny dostávali bolusový inzulín pred jedlom.Primárny cieľ preukázať non-inferioritu inzulínu glargín oproti NPH pri všetkých hypoglykémiách nebol splnený a pri inzulíne glargín bol zaznamenaný trend k nárastu hypoglykemických príhod [inzulín glargín: NPH rate ratio (95% CI) = 1,18 (0,97-1,44)]. Variabilita glykohemoglobínu a glukózy bola porovnateľná v oboch liečených skupinách. V tejto štúdii neboli pozorované žiadne nové bezpečnostné signály.
 • Porovnanie pomocných látok2,6

Semglee®

Použitá literatúra:

 1. European Medicines Agency (EMA). Assessment report: Semglee. EMA/119474/2018. Available at:www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Public_assessment_report/human/004280/WC 500249349.pdf (accessed 30 October 2018).
 2. European Medicines Agency. Semglee® product information. Available at: www.ema.europa.eu/documents/product-information/semglee-epar-product-information_en.pdf (accessed 12 November 2020).
 3. Blevins T, Barve A, Sun B, et al. Diabetes Obes Metab 2018; 20(8):1944-1950.
 4. Blevins T, Barve A, Sun B, et al. Diabetes Obes Metab 2019; 21(1):129-135.
 5. The ORIGIN Trial Investigators N Engl J Med 2012; 367:319-28.
 6. Lantus - Summary of product characteristics. Available at: www.medicines.org.uk/emc/product/2376/smpc (accessed 19 November 2018).

Biosimilarita

Semglee® je biosimilárny liek schválený EMA a FDA.2,3

Biosimilárne lieky sa schvaľujú podľa rovnakých noriem farmaceutickej kvality, bezpečnosti a účinnosti, aké sa vzťahujú na biologické lieky schválené v EÚ prostredníctvom Európskej liekovej agentúry.

Klinické štúdie Semglee® preukázali bioekvivalenciu s referenčným liekom1

Výsledky farmakokinetiky ukazujú bioekvivalenciu s referenčným liekom1

Semglee® a referenčný inzulín glargín boli prítomné v krvi najmenej 24 hodín po podaní a dosiahli podobné maximálne hladiny.Pomery výsledkov (Semglee®/ referenčný inzulín glargín) pre hladinu inzulínu v krvi počas

30 hodín a maximálnu koncentráciu inzulínu vykazovali 90 % intervaly spoľahlivosti (CI) v rozmedzí 0,8 až 1,25, čo naznačuje rovnocennosť z hľadiska farmakokinetiky.1

Semglee®

Semglee®: Farmakodynamické údaje podporujú výsledky farmakokinetiky1

Za sekundárny koncový ukazovateľ sa považoval účinok znižujúci hladinu glukózy, ako vyplýva z farmakodynamických profilov (rýchlosť infúzie glukózy [GIR] počas 30 hodín po injekcii).

Vyhladené GIR po jednorazových injekciách Semglee® a referenčného inzulínu glargín vykazovali podobné časové priebehy (profily s nízkou odozvou s vylúčením AUC GIR0-30 ≤50 (h*mg/kg/min)).

Výsledky farmakodynamiky pri porovnaní lieku Semglee® a referenčného inzulínu glargín potvrdili ekvivalentnú farmakokinetiku.

Semglee®

Použitá literatúra:

 1. Heise T, Donnelly C, Barve A, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic bioequivalence of proposed biosimilar MYL-1501D with US and EU insulin glargine formulations in patients with type1 diabetes mellitus. Diabetes ObesMetab. 2019:1-9.
 2. European Medicines Agency (EMA). Assessment report: Semglee. EMA/119474/2018. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPARPublic_assessment_report/human/004280/WC500249349.pdf (accessed 30 October 2018)
 3. SEMGLEE Highlights of prescribing information. Available from: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?type=display&setid=970259e5-179a-4116-9d09-f3f8ad052283. Accessed on: 02 June 2021.

Účinnosť

Semglee®: Podobná účinnosť ako u referenčného lieku pri liečbe hyperglykémie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu2

V otvorenej randomizovanej štúdii porovnávajúcej účinnosť Semglee® s referenčným liekom u 560 pacientov s diabetom 2. typu, ktorí boli alebo neboli inzulínovo naivní, sa zistilo, že Semglee® má pri liečbe hyperglykémie rovnakú účinnosť ako referenčný liek.2

Semglee®

Výsledky po 24 týždňoch ukázali, že Semglee® znížil HbA1c a plazmatickú glukózu nalačno (FPG) v podobnom rozsahu ako referenčný liek. U všetkých pacientov a inzulínovo naivných pacientov sa medzi skupinami nepozorovali žiadne štatisticky významné rozdiely v profile HbA1c v priebehu času ani v zmene glykémie sledovanej vlastnou kontrolou (SMBG) od východiskovej hodnoty do 24. týždňa.2

Semglee®

Zmena 7-bodového profilu samokontroly glukózy v krvi (SMBG) od východiskovej hodnoty do 24. týždňa u všetkých a inzulínovo naivných pacientov s inzulínom Semglee® a referenčným inzulínom glargín2

Podobná účinnosť ako u referenčného lieku pri liečbe hyperglykémie u pacientov s diabetes mellitus 1. typu1

V otvorenej randomizovanej štúdii porovnávajúcej účinnosť Semglee® s referenčným liekom u 558 pacientov s diabetom 1. typu sa zistilo, že Semglee® má v liečbe hyperglykémie rovnakú účinnosť ako referenčný inzulín glargin.1

Semglee®

Priemerná zmena HbA1c od východiskovej hodnoty do 24. týždňa (primárny koncový ukazovateľ) bola 0,14 % v porovnaní s 0,11 % pri referenčnom inzulíne glargín, pričom rozdiel v zmene HbA1c od východiskovej hodnoty do 24. týždňa medzi dvoma liečebnými skupinami bol 0,03 %, čo dokazuje non-inferioritu Semglee®.1

Rozdiel v zmene HbA1c od východiskovej hodnoty do 52. týždňa (- 0,05 %) opäť ukázal rovnakú účinnosť medzi 2 liečbami.1

Priemerná zmena HbA1c oproti východiskovej hodnote v 24. a 52. týždni1

Semglee®

Neboli pozorované žiadne štatisticky významné rozdiely v priemernej zmene FPG od východiskovej hodnoty do 52. týždňa medzi dvoma liečebnými skupinami. V 24. týždni bol zaznamenaný prechodný štatisticky významný rozdiel (p=0.017) s - 0,81 mmol/l pre Semglee® a + 0,09 mmol/l pre referenčný inzulín glargín.1

 

Použitá literatúra:

 1. Blevins T, Barve A, Sun B, et al. Diabetes ObesMetab 2018; 20(8):1944-1950
 2. Blevins T, Barve A, Sun B, et al. Diabetes ObesMetab 2019; 21(1):129-135.

Bezpečnosť a Tolerabilita

Preukázaný bezpečnostný profil u pacientov s diabetes mellitus, žiadny významný rozdiel v bezpečnosti a znášanlivosti v porovnaní s referenčným produktom.1
Hypoglykémia je potenciálnou komplikáciou liečby inzulínmi vo všeobecnosti, ale je tiež dôležité, aby liečba inzulínom nemala škodlivé účinky na iné aspekty zdravia pacientov.

Preukázaný bezpečnostný profil u pacientov s diabetom 2. typu1

Celková a nočná miera hypoglykémie (epizódy/30 dní) bola podobná medzi liekom Semglee® a referenčným inzulínom glargin počas 24 týždňov. Medzi skupinami s inzulínom Semglee® a referenčným inzulínom glargínom neboli pri žiadnej návšteve pozorované štatisticky významné rozdiely v počte hypoglykémií alebo v profile výskytu.1

Nežiaduce udalosti pri lieku Semglee® sú podobné ako pri referenčnom lieku1
Výskyt nežiaducich udalostí vznikajúcich pri liečbe (TEAE) bol vo všeobecnosti podobný u pacientov užívajúcich Semglee® a u pacientov užívajúcich referenčný inzulín glargín: 64,1 % a 58,2 % pacientov malo počas 24 týždňov aspoň jeden TEAE. Celkovo bola väčšina TEAE miernej až stredne závažnej intenzity. Len u 4 pacientov v skupine s inzulínom Semglee® a u 2 pacientov v referenčnej skupine s inzulínom glargínom sa počas liečby vyskytla lokálna alebo systémová reakcia.1

Semglee®

Preukázaný bezpečnostný profil u pacientov s diabetom 1. typu2

Miera výskytu TEAE bola v 52. týždni podobná medzi Semglee® a referenčným inzulínom glargín. Celkovo sa
počas 52-týždňového obdobia liečby vyskytla ≥ 1 TEAE
u 225 (80,4 %) pacientov v skupine s inzulínom Semglee®
a u 239 (86,0 %) pacientov v referenčnej skupine s inzulínom glargín.2

Najčastejším TEAE bola hypoglykémia, ktorá sa vyskytla u 154 (55,0 %), resp. 170 (61,2 %) pacientov liečených liekom Semglee® a referenčným inzulínom glargín, pričom
11 (3,9 %), resp. 13 (4,7 %) pacientov hlásilo aspoň
1 závažnú hypoglykemickú príhodu. Celkovo bola miera výskytu kedykoľvek a nočnej hypoglykémie (epizódy/30 dní)
a profily výskytu porovnateľné medzi dvoma liečebnými skupinami počas celej štúdie.2

Semglee®

Výskyt hypoglykémie kedykoľvek a nočných hypoglykemických príhod (SMBG ≤ 70 mg/dl) podľa návštevy a liečebnej skupiny2

Celkovo boli výsledky profilov imunogenicity medzi Semglee® a referenčným inzulínom glargín porovnateľné. Hoci sa v
52. týždni pozoroval štatisticky významný rozdiel v zmene celkového počtu protilátok proti referenčnému inzulínu glargín, pri žiadnej z návštev počas obdobia liečby sa nepozorovali štatisticky významné rozdiely medzi
2 liečebnými skupinami pre akýkoľvek typ inzulínových protilátok.2

Použitá literatúra:

 1. Blevins T, Barve A, Sun B, et al. Diabetes ObesMetab 2019; 21(1):129-135.
 2. Blevins T, Barve A, Sun B, et al. Diabetes ObesMetab 2018; 20(8):1944-1950

Dávkovanie a spôsob použiťia

Semglee®: Dávkovanie raz denne v rovnakom čase pre nepretržitý účinok1.

 • Semglee sa má podávať subkutánne raz denne kedykoľvek, ale každý deň v rovnakom čase..
 • Predplnené pero dodáva inzulín v prírastkoch
  po 1 jednotke až do maximálnej jednorazovej
  dávky 80 jednotiek..
 • Dávkovací režim (dávka a čas) by sa mal individuálne upraviť..
 • Pozorne sledujte hodnoty glukózy, najmä v prípade prechodu na Semglee® a počas prvých týždňov jeho užívania..

Prechod z použitia referenčného produktu na Semglee®.

Pri prechode z liečebného režimu s dlhodobo pôsobiacim inzulínom na režim so Semglee® môže byť potrebná zmena dávky bazálneho inzulínu a môže byť potrebné upraviť súbežnú antidiabetickú liečbu (dávku a načasovanie ďalších pravidelných inzulínov alebo
rýchlo pôsobiacich inzulínových analógov alebo dávku perorálnych antidiabetických liekov). 1 V štúdii fázy
3 INSTRIDE-1 sa hodnotilo, či pacienti s diabetom
1. typu môžu prejsť medzi liekom Semglee® a referenčným inzulínom glargin prostredníctvom testovania ekvivalencie po 36 týždňoch medzi 2 liečebnými postupnosťami (štúdia INSTRIDE-3).2 Do štúdie boli zaradení pacienti, ktorí úspešne ukončili 52 týždňov liečby referenčným inzulínom glargin v štúdii INSTRIDE 1 a dali písomný informovaný súhlas.3.

Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1 do jednej z dvoch liečebných sekvencií2.

 • Referenčná sekvencia inzulínu glargín
  (63 pacientov): pokračovanie v podávaní referenčného inzulínu glargín počas ďalších 36 týždňov.
 • Sekvencia Semglee® (sekvencia zmeny liečby) (64 pacientov): dostávali Semglee® počas týždňov 0 až 12, referenčný inzulín glargín počas týždňov 12 až 24 a Semglee® počas týždňov 24 až 36..

Prínos v kontrole glykémie sa pri prechode medzi Semglee® a referenčným produktom nezmenil bez akýchkoľvek obáv o bezpečnosť.2.

Prechod z iných inzulínov na Semgle®1.

Pri prechode z liečebného režimu s intermediárnym inzulínom na režim so Semglee®.

 • Môže byť potrebná zmena dávky bazálneho inzulínu..
 • Môže byť potrebné upraviť súbežnú antidiabetickú liečbu (dávku a načasovanie ďalších pravidelných inzulínov alebo rýchlo pôsobiacich inzulínových analógov alebo dávku perorálnych antidiabetických liekov)..

Prechod z inzulínu NPH podávaného dvakrát denne na Semglee®1.
Aby sa znížilo riziko nočnej a rannej hypoglykémie, pacienti, ktorí menia svoj bazálny inzulínový režim z inzulínu NPH podávaného dvakrát denne na režim s liekom Semglee® podávaným raz denne, by mali počas prvého týždňa liečby znížiť dennú dávku bazálneho inzulínu o 20 – 30 %.

Prechod z inzulínu glargín 300 jednotiek/ml na Semglee®1.
Semglee® a inzulín glargín 300 jednotiek/ml nie sú bioekvivalentné a nie sú priamo zameniteľné.

Na zníženie rizika hypoglykémie sa pacientom, ktorí menia svoj bazálny inzulínový režim z inzulínového režimu s inzulínom glargín 300 jednotiek/ml jedenkrát denne na režim s inzulínom Semglee® jedenkrát denne..

 • Mali by znížiť svoju dávku približne o 20 %..
 • Počas prvých týždňov by sa zníženie malo aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením inzulínu počas jedla, po tomto období by sa mal režim individuálne upraviť..
 • Počas prechodu a v prvých týždňoch po ňom sa odporúča dôkladné metabolické monitorovanie.

Semglee®

Použitá literatúra:

 1. European Medicines Agency. Semglee® product information. Available at: www.ema.europa.eu/documents/product-information/semglee-epar-product-information_en.pdf (accessed 12 November 2020).
 2. Blevins TC, Barve A, Raiter Y,et al. Efficacy and safety of MYL-1501D versus insulin glargine in people with type 1 diabetes mellitus: Results of the INSTRIDE 3 phase 3 switch study. Diabetes Obes Metab. 2020;22(3):365-372.
 3. Blevins TC, Barve A, Sun B, Ankersen M. Efficacy and safety of MYL-1501D vs insulin glargine in patients with type 1 diabetes after 52 weeks: Results of the INSTRIDE 1 phase III study. Diabetes ObesMetab. 2018 Aug;20(8):1944-1950.

Úvod

Cukrovka

Viatris sprevádza pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri liečbe diabetu