Indikácie

Liek Lactecon je laxatívny liek obsahujúci laktulózu a je dostupný ako perorálny roztok (číra, viskózna tekutina bezfarebnej až hnedožltej farby).1

Liek Lactecon je indikovaný na:1

 • zápchu: regulácia fyziologického rytmu hrubého čreva,
 • ak sa predpokladá, že riedka stolica je prospešná pre zdravotný stav (hemoroidy, po operácii hrubého čreva/análnej operácii),
 • hepatickú encefalopatiu (HE): liečbu a prevenciu pečeňovej kómy alebo prekómy

Liek Lactecon je indikovaný pri zápche, kde je potrebná mäkká stolica, a pri hepatálnej encefalopatii.

Zápcha

Definícia zápchy

Chronická zápcha je bežná funkčná gastrointestinálna porucha postihujúca približne 15 % až 25 % všeobecnej populácie.1

Definícia:

Zápcha je definovaná ako zriedkavé alebo ťažké vyprázdňovanie stolice.1,2

Zápcha sa prejavuje:3

 • Menej vyprázdňovania čriev (menej ako tri) za týždeň
 • Tvrdá, hrudková alebo suchá stolica
 • Bolesť a ťažkosti pri vylučovaní stolice
 • Pocit, že všetka stolica nevyšla

Kritériá ROME IV pre funkčnú zápchu4

Príznaky funkčnej zápchy musia zahŕňať dva alebo viac z nasledujúcich príznakov:

 • Namáhanie sa pri viac ako 25 % vyprázdňovaní.
 • Hrudkovitá alebo tvrdá stolica (BSFS typ 1 alebo 2) pri viac ako 25 % vyprázdňovaní.
 • Pocit neúplného vyprázdnenia pri viac ako štvrtine (25 %) vyprázdňovaní.
 • Precitlivenosť anorektálnej obštrukcie/upchatia pri viac ako jednej štvrtine (25 %) vyprázdňovaní.
 • Manuálne manévre s cieľom uľahčiť viac ako štvrtinu (25 %) vyprázdňovaní.
 • Menej ako tri spontánne stolice za týždeň.

BSFS: Bristolská stupnica tvaru stolice.

Referencie:

 1. Lactecon company core data sheet (2020).
 2. [Use local summary of product characteristics document]
 3. Liu LWC. Chronic constipation: Current treatment options. Can J Gastroenterol. 2011;25(B):22B–28B.
 4. Dorlands’s illustrated medical dictionary 32nd ed.
 5. NIDDK. NIH. Symptoms & causes of constipation. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation/symptoms-causes. Accessed on: 4 April 2021.
 6. Aziz I, Whitehead WE, Palsson OS, et al. An approach to the diagnosis and management of Rome IV functional disorders of chronic constipation. Exp Rev Gastroenterol Hepatol. 2020;14(1):39–46.

Spôsob účinku

Režim účinku lieku Lactecon

Zápcha:1

Liek Lactecon obsahuje laktulózu, ktorá sa rozkladá kolonickými baktériami na nízkomolekulárne organické kyseliny. Tieto kyseliny znižujú pH v lúmene hrubého čreva a prostredníctvom osmotického účinku zvyšujú objem obsahu hrubého čreva. Výsledkom je stimulácia peristaltiky hrubého čreva a návrat konzistencie stolice. Liek Laktulóza tak odstraňuje zápchu a obnovuje fyziologický rytmus hrubého čreva.

Obrázok č. 1: Úloha lieku Lactecon pri liečbe zápchy.

Hepatická encefalopatia (HE):1

Laktulóza, účinná látka v lieku Lactecon, lieči HE viacerými účinkami:

 • supresia proteolytických baktérií zvýšením acidofilných baktérií (napr. Lactobacillus sp.),
 • zachytávanie amoniaku v iónovej forme okysličením obsahu hrubého čreva,
 • katarz v dôsledku nízkeho pH v hrubom čreve, ako aj osmotického efektu,
 • zmena metabolizmu bakteriálneho dusíka stimuláciou baktérií na využitie čpavku na syntézu bakteriálnych proteínov

Obrázok č. 2: Úlohy lieku Lacteconu pri liečbe hepatálnej encefalopatie.

Použitá literatúra:

 1. Lactecon company core data sheet (2020).[Use local summary of product characteristics document].

Účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť 

Laktulóza je osmotické preháňadlo.1 Účinnosť laktulózy sa skúmala u pacientov so zápchou a hepatálnou encefalopatiou.2,3

Laktulóza je výrazne účinnejšia ako glukóza pri zlepšovaní zápchy u starších pacientov.2

 • Laktulózový sirup (n = 19) zvýšil počet stolíc v porovnaní s glukózovým sirupom (n = 23) u starších pacientov so zápchou, ktorí absolvovali najmenej 8 týždňov tohto 12-týždňového dvojito zaslepeného skúšania.2

Obrázok č. 1: Zlepšenie vyprázdňovania čriev u starších pacientov so zápchou.2

 • Laktulóza bola lepšia pri znižovaní príznakov, ako sú kŕče, zvieranie, plynatosť, tenezmus a nadúvanie, ako glukóza.2

   

 • Laktulóza bola tiež výrazne lepšia ako glukóza pri znižovaní počtu fekálnych nárazov (6 u pacientov s laktulózou a 66 u pacientov s glukózou; p < 0,015).2

Laktulóza je lepšia ako sorbitol pri liečbe hepatálnej encefalopatie.3

 • Laktulóza zlepšila hepatálnu encefalopatiu (portálnosystémovú encefalopatiu) u pacientov s cirhózou, čo sa pripisovalo zníženému pH stolice a hladine arteriálneho amoniaku.3

Obrázok č. 2: Zníženie pH stolice a hladiny arteriálneho amoniaku pri laktulóze3

Liek Lactecon je kontraindikovaný pri:1

 • precitlivenosti na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
 • galaktosémii,
 • gastrointestinálnej obštrukcii, perforácii alebo riziku perforácie.

Upozornenia a opatrenia:1

 • Bolestivé abdominálne príznaky neurčenej príčiny je potrebné vyhodnotiť tak, aby sa vylúčila nediagnostikovaná perforácia alebo obštrukcia alebo nediagnostikované ochorenie/stav, ktorý predurčuje pred začatím liečby.
 • V prípade nedostatočného terapeutického účinku po niekoľkých dňoch sa má dávka a/alebo ďalšie opatrenia prehodnotiť.
 • Dlhodobé užívanie neupravených dávok a nesprávne užívanie môžu viesť k hnačke a narušeniu rovnováhy elektrolytov.
 • Je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby môže byť narušený reflex vyprázdňovania. Dávka, ktorá sa bežne používa pri zápche, by pre diabetikov nemala predstavovať problém.
 • Dávka používaná pri liečbe hepatálnej encefalopatie je zvyčajne oveľa vyššia a môže byť potrebné ju vziať do úvahy u diabetikov.
 • Pri podávaní vo forme retenčného klystíru kvôli silným katarizačným účinkom, možno v dôsledku kyslej stolice očakávať inkontinenciu stolice, znečistenie lôžka a perianálne podráždenie. Je potrebné starostlivo sledovať stav hydratácie pacienta.
 • Tento produkt obsahuje laktózu, galaktózu a fruktózu z výrobnej cesty. Preto pacienti so zriedkavým dedičným problémom intolerancie galaktózy alebo fruktózy, celkovej deficiencie laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú tento liek používať.
 • Laktulóza sa má podávať opatrne pacientom, ktorí netolerujú laktózu.
 • Tento produkt obsahuje siričitany z výrobnej cesty
 • Tento liek obsahuje propylénglykol. Súbežné podávanie s akýmkoľvek substrátom pre alkohol dehydrogenázu, ako je etanol, môže u novorodencov vyvolať závažné nežiaduce účinky.
 • Tento liek obsahuje sójový olej a môže spôsobiť reakcie z precitlivenosti (žihľavka, anafylaktický šok).
 • Tento liek obsahuje benzylalkohol, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.
 • Tento liek obsahuje propylénglykol. Súbežné podávanie s akýmkoľvek substrátom pre alkohol dehydrogenázu, ako je etanol, môže vyvolať závažné nežiaduce účinky u novorodencov.
 • Lactecon Fruit obsahuje 0,4 obj. % etanolu (alkohol). Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Má sa zvážiť u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo s epilepsiou.
 • Používanie laxatív u detí by malo byť výnimočné a pod lekárskym dohľadom.

Reference:

 1. Lactecon company core data sheet (2020).[Use local summary of product characteristics document]
 2. Sanders JF: Lactulose syrup assessed in a double-blind study of elderly constipated patients. J Am Geriat Soc. 1978;26:236–239.
 3. Elkington SG, Flock MH, Conn HO, et al. Lactulose in the treatment of chronic portal-systemic encephalopathy. A double blind clinical trial. N Engl J Med. 1969;281:408–412.

Dávkovanie a podávanie

Pokyny týkajúce sa dávkovania a podávania lieku Lactecon:1

Obrázok č. 1: Lactecon

 • Roztok Lactecon sa môže podávať nezriedený alebo zriedený. Každá dávka sa môže užívať s vodou alebo ovocnými džúsmi atď., ak je to potrebné.
 • Každá dávka Lacteconu sa má prehltnúť naraz a nesmie sa držať v ústach dlhší čas.
 • Dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnych požiadaviek pacienta.
 • V prípade jednorazovej dennej dávky sa má užívať v rovnakom čase, napr. počas raňajok.
 • Počas liečby laxatívnymi liekmi sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín (6 – 8 pohárov, čo zodpovedá 1,5 – 2 litrom) denne.
 • Pre Lactecon vo fľašiach sa môže použiť odmerka.
 • V prípade produktu Lactecon v 15 ml jednorazových vrecúškach je potrebné odtrhnúť roh vrecúška a obsah ihneď užiť.

Dávkovanie pri zápche:1

Obrázok č. 2: Lactecon na liečbu zápchy všetkých vekových skupín, od dojčiat po staršie osoby1

 • Liek Lactecon sa môže podávať ako jednorazová denná dávka alebo v dvoch rozdelených dávkach.
 • Po niekoľkých dňoch môže byť počiatočná dávka upravená na udržiavaciu dávku na základe odpovede na liečbu. Môže byť potrebných niekoľko dní (2 - 3 dni) liečby, kým sa dostaví účinok liečby.

Perorálny roztok Lactecon vo fľašiach alebo 15 ml vrecúškach s jednou dávkou:

 

* Ak je udržiavacia dávka nižšia ako 15 ml, má sa použiť laktulóza vo fľašiach.

Dávkovanie pri hepatálnej encefalopatii:1

Obrázok č. 3: Lactecon na hepatálnu encefalopatiu**

Na perorálne podávanie:1

Na rektálne podávanie:1

V akútnych prípadoch (hroziaca kóma alebo stav kómy) sa môže Lactecon podávať ako retenčný klystír (300 ml Lactecon/700 ml vody). Klystír sa má uchovávať 30 – 60 minút; postup sa má opakovať každých 4 – 6 hodín, kým sa nebude môcť podávať perorálny liek.

Dávkovanie u pediatrickej populácie:1

Obrázok č. 4: Dávkovanie Lactecon pre deti

 • Na presné dávkovanie pre dojčatá a deti do 7 rokov sa má použiť Lactecon vo fľašiach.
 • Bezpečnosť a účinnosť u detí (od novorodencov do 18 rokov) s hepatálnou encefalopatiou neboli stanovené. Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Starší pacienti a pacienti s renálnou alebo hepatálnou insuficienciou1

Obrázok č. 5: Dávkovanie Lacteconu u starších pacientov

 • Neexistujú žiadne špeciálne odporúčania týkajúce sa dávkovania, pretože systémová expozícia laktulóze je zanedbateľná.

Referencie:

 1. Lactecon company core data sheet (2020).[Use local summary of product characteristics document]

Úvod

Neurológia

Spoločnosť Viatris ponúka komplexné možnosti liečby viacerých neurologických ochorení

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka