Indikácie

Hidrasec 30 mg perorálny prášok

Doplnková symptomatická liečba akútnej hnačky u dojčiat (starších ako 3 mesiace) a u detí, ktorá sa podáva spolu s perorálnymi rehydratačnými soľami. Ak sa začne etiologická liečba akútnej hnačky, môže sa súbežne podávať racekadotril.1

Hidrasec 100 mg kapsuly

Symptomatická liečba akútnej hnačky u dospelých. Ak sa začne etiologická liečba akútnej hnačky, môže sa súbežne podávať racekadotril.

Referencie:

  1. SmPC_Mylan_Hidrasec 30 mg oral powder_ December 2017
  2. SmPC_Mylan_Hidrasec 100 mg capsule_ December 2017

Spôsob účinku

Racecadotril je inhibítorom enkefalinázy. Mechanizmus účinku racecadotrilu je zobrazený na nasledujúcom obrázku (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1

Transport vody a elektrolytov v črevnej sliznici regulujú miestni poslovia (neuropeptidy, amíny, eikozanoidy). Väčšina z nich účinkuje prostredníctvom sprostredkovania cyklického adenozín monofosfátu (cAMP), aktivácie alebo inhibície jeho produkcie z adenozíntrifosfátu. Zvýšenie cAMP je indukované endogénnymi (napr. VIP, PGE2) alebo exogénnymi látkami (napr.V. cholerae, E. coli toxíny) a vedie k čistej hypersekrécii vody a elektrolytov.1

Opiátové neuropeptidy sú lokalizované v myenterickom a submukóznom plexe čreva, kde modulujú motilitu (mu receptory) a sekréciu (delta receptory). Aktivácia mu receptorov predlžuje črevný tranzit, zatiaľ čo aktivácia delta receptorov znižuje črevnú sekréciu vody a elektrolytov.1

Enkefalíny aktivujú delta receptory a inhibujú adenylcyklázu, čím uľahčujú zníženie hladín cAMP s následným znížením sekrécie vody a elektrolytov. Tento antisekrečný účinok je však krátky, pretože enkefalíny sa rýchlo degradujú membránovou peptidázou enkefalinázy.1

Racecadotril je proliečivo, ktoré sa u človeka rýchlo hydrolyzuje na aktívny metabolit tiorfanu, ktorý je silným a selektívnym inhibítorom enkefalinázy. Antisekrečné pôsobenie enkefalínov sa teda predlžuje v prítomnosti tiorfanu.1

Použitá literatúra:

  1. Tormo R, Polanco I, Salazar-Lindo E, Goulet O. Acute infectious diarrhoea in children: new insights in antisecretory treatment with racecadotril. Acta Paediatr. 2008;97(8):1008-1015.

Účinnosť a bezpečnosť

Hnačkové ochorenia sú hlavnou príčinou ochorení a úmrtí detí na celom svete.1 Mnohé z úmrtí sú spôsobené dehydratáciou v dôsledku straty vody a elektrolytov v dôsledku črevnej malabsorpcie alebo zvýšenej sekrécie. 1

Na meranie účinnosti racecadotrilu pri liečbe akútnej vodnatej hnačky u detí sa v jednom nemocničnom centre uskutočnilo randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované porovnávacie skúšanie.1

135 chlapcov vo veku od 3 do 35 mesiacov, ktorí boli hospitalizovaní kvôli dehydratácii. Chlapci mali vodnatú hnačku počas piatich alebo menej dní, mali tri alebo viac hnačkových stolíc počas 24 hodín pred prijatím do nemocnice a mali aspoň jednu hnačkovú stolicu do 4 až 6 hodín po prijatí, boli randomizovaní na užívanie racecadotrilu alebo placeba perorálne každých osem hodín, okrem toho dostávali perorálny rehydratačný roztok.1

Účinok racecadotrilu na trvanie hnačky

Racecadotril výrazne skrátil trvanie hnačky

Obrázok č. 1

Vplyv použitia racecadotrilu na príjem perorálneho rehydratačného roztoku (ORS) 

Racecadotril výrazne znižuje príjem ORS

Obrázok č 2

Racecadoril je účinnejší a lepšie znášaný ako loperamid

Na porovnanie účinnosti a znášanlivosti loperamidu a racecadotrilu u starších pacientov s akútnou hnačkou sa v geriatrických domovoch dôchodcov v Cantanzaro v Taliansku uskutočnilo randomizované, prospektívne, dvojito zaslepené skúšanie s paralelnými skupinami.  Do skúšania bolo zaradených 61 pacientov obidvoch pohlaví (54 pacientov sa zúčastnilo v plnom rozsahu, čo tvorí populáciu podľa protokolu), ktorým bola náhodne pridelená buď jedna tabletka racecadotrilu 100 mg každých 8 hodín, alebo dve tabletky loperamidu 2 mg, po ktorých nasledovala jedna tabletka po každej nevyformovanej stolici, až do štyroch tabletiek počas akéhokoľvek 24-hodinového obdobia.Zistilo sa, že racecadotril je účinnejší a lepšie znášaný ako loperamid (obrázok č. 3 – 5)

Čas potrebný na normálnu stolicu

Obrázok č. 3

Medián času bolesti brucha

Obrázok č. 4

Výskyt nežiaducich udalostí

Obrázok č. 5

Použitá literatúra:

  1. Salazar-Lindo E, Santisteban-Ponce J, Chea-Woo E, Gutierrez M. Racecadotril in the treatment of acute watery diarrhea in children. N Engl J Med. 2000;343(7):463-467.
  2. Gallelli L, Colosimo M, Tolotta G, Falcone D, Luberto L, Curto L et al. Prospective randomized double-blind trial of racecadotril compared with loperamide in elderly people with gastroenteritis living in nursing homes. European Journal of Clinical Pharmacology. 2009;66(2):137-144.

Dávkovanie a podávanie

Hidrasec 30 mg perorálny prášok

Dávkovanie a spôsob podávania

Hidrasec sa podáva perorálnou cestou v spojení s perorálnou rehydratáciou.1

Odporúčaná dávka sa stanovuje podľa telesnej hmotnosti: 1,5 mg/kg na podanie, s počiatočnou dávkou, po ktorej nasledujú 3 dávky počas dňa, v pravidelných časových intervaloch.1

Trvanie liečby by nemalo presiahnuť 7 dní.1

Neexistujú žiadne klinické skúšania týkajúce sa podávania u dojčiat mladších ako 3 mesiace.1

V liečbe sa musí pokračovať, kým sa nevyskytnú dve normálne stolice.1

Dlhodobá liečba racecadotrilom sa neodporúča.1

Osobitné populácie:

Neexistujú žiadne klinické skúšania u dojčiat alebo detí s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.1

Spôsob podávania

Prášok sa môže zmiešať s jedlom, môže sa rozpustiť v pohári s malým množstvom vody (napríklad v čajovej lyžičke vody), dobre premiešať a následne okamžite podať.1

Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených nižšie – cukor, polyakrylátová disperzia 30 % (Eudragit NE 30 D), marhuľová aróma, koloidný silikát bezvodý.1

Hidrasec 100 mg kapsuly

Dávkovanie

Spočiatku sa podáva jedna kapsula bez ohľadu na denný čas. Potom sa jedna kapsula podáva trikrát denne, najlepšie pred hlavným jedlom.

V liečbe sa má pokračovať, kým sa nevyskytnú dve normálne stolice. 2

Liečba by nemala trvať dlhšie ako 7 dní. 2

Dlhodobá liečba racecadotrilom sa neodporúča.2

Osobitné populácie

Deti

Existujú špecifické zloženia prípravku na podávanie dojčatám a deťom.2

Starší ľudia

Úprava dávkovania nie je u starších osôb potrebná2

Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených nižšie2

Obsah kapsuly – monohydrát laktózy, predželatinovaný kukuričný škrob, stearát horečnatý, koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal kapsuly  – žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatína

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hidrasec 30 mg perorálny prášok

Podávanie lieku Hidrasec nemení obvyklé rehydratačné režimy. Rehydratácia pri liečbe akútnej hnačky u detí je veľmi dôležitá.1

Požiadavka na rehydratáciu a spôsob podávania sa musí prispôsobiť veku a telesnej hmotnosti pacienta a podľa stavu a závažnosti hnačky, najmä v prípade závažnej alebo dlhotrvajúcej hnačky s výrazným vracaním alebo nechutenstvom. Okrem toho je dôležité, aby sa neprerušilo obvyklé podávanie stravy (vrátane dojčenia) a  aby sa zabezpečilo podávanie primeraného množstva tekutín.1

V prípade závažnej alebo dlhodobej hnačky s výrazným vracaním alebo nechutenstvom sa má zvážiť intravenózna rehydratácia.1

Prítomnosť krvavej alebo hnisavej stolice a horúčky môže naznačovať prítomnosť invazívnych baktérií spôsobujúcich hnačku alebo prítomnosť iných závažných ochorení, pričom je potrebná etiologická liečba (napríklad antibioterapia) alebo ďalšie vyšetrenia. V dôsledku toho sa za týchto podmienok neodporúča podávanie racecadotrilu. Racecadotril sa môže podávať súčasne s antibiotikami ako komplementárna liečba v prípade akútnej hnačky s bakteriálnou etiológiou.1

Keďže klinické údaje nie sú dostatočné, neodporúča sa liečba XXXacecadotrilom pri hnačke spôsobenej podávaním antibiotík a pri chronickej hnačke.1

U pacientov s diabetes mellitus je potrebné vziať do úvahy, že každé vrecúško obsahuje 2 899 g cukru.  Liek Hidrasec obsahuje cukor. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami intolerancie fruktózy, syndrómom malabsorbcie glukózygalaktózy alebo s deficitom sacharázy-izomaltázy nesmú tento liek užívať.1

V prípade, že množstvo cukru (zdroj glukózy a fruktózy) obsiahnuté v dennej dávke lieku 

Hidrasec presahuje 5 g denne, musí sa toto množstvo považovať za denný príjem cukru.1

Liek sa nesmie podávať dojčatám mladším ako 3 mesiace, pretože v tejto skupine populácie nie sú k dispozícii žiadne klinické štúdie.1

Liek sa nemá podávať deťom s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, bez ohľadu na stupeň závažnosti, pretože o týchto osobitných kategóriách populácie nie sú k dispozícii žiadne informácie.1

Liek sa nemá podávať v prípade rozšíreného alebo nekontrolovaného vracania z dôvodu možnej zníženej biologickej dostupnosti.1

Hidrasec 100 mg kapsuly

Podávanie lieku Hidrasec nemení obvyklé rehydratačné režimy.2

Prítomnosť krvavej alebo hnisavej stolice a horúčky môže naznačovať prítomnosť invazívnych baktérií spôsobujúcich hnačku alebo prítomnosť iných závažných ochorení, pričom je potrebná etiologická liečba (napríklad antibioterapia) alebo ďalšie vyšetrenia. V dôsledku toho sa za týchto podmienok podávanie racecadotrilu neodporúča. Racecadotril sa môže podávať súčasne s antibiotikami ako komplementárna liečba v prípade akútnej hnačky s bakteriálnou etiológiou.2

Keďže klinické údaje nie sú dostatočné, neodporúča sa liečba XXXacecadotrilom pri hnačke spôsobenej podávaním antibiotík a pri chronickej hnačke.2

Údaje dostupné u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sú obmedzené. Títo pacienti by mali byť liečení s opatrnosťou.2

U pacientov s dlhodobým vracaním môže byť biologická dostupnosť znížená.

Liek Hidrasec obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými stavmi intolerancie galaktózy, deficiencie laktázy (Lapp) alebo syndrómu glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú tento liek používať.2

Nežiaduce účinky

Hidrasec 30 mg perorálny prášok

Hidrasec môže spôsobiť závažné alergické reakcie, ako je angioedém. Osoba, ktorá podáva liek dieťaťu, musí byť poučená, aby zastavila podávanie lieku Hidrasec a urýchlene zašla k lekárovi, ak sa u dieťaťa objavia príznaky angioedému.1

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná pomocou nasledujúcej konvencie: veľmi časté > 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa  nedá odhadnúť).

Pri podávaní racecadotrilu boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie1:

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, erytém kože.

Neznáme: polymorfný erytém, glositída, edém tváre, edém pier, palpebrálny edém, angioedém, žihľavka, erytém uzlín, papulárna kožná vyrážka, prurigo,  pruritus, kožná toxická vyrážka.

Závažné infekcie a nákazy

Menej časté: tonzilitída

Hidrasec 100 mg kapsuly

Liek Hidrasec môže spôsobiť závažné alergické reakcie, ako je angioedém. Pacient by mal byť poučený, že ak sa u neho vyskytnú príznaky angioedému, má prerušiť podávanie lieku Hidrasec a urýchlene ísť k lekárovi.2

Frekvencia nežiaducich reakcií je definovaná pomocou nasledujúcej konvencie: veľmi časté > 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa nedá odhadnúť).

Pri podávaní racecadotrilu boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie2:

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, erytém kože.

Neznáme: multiformný erytém, glositída, edém tváre, edém pier, palpebrálny edém, angioedém, žihľavka, erythema nodosum, papulárna kožná vyrážka, prurigo, pruritus, toxická kožná vyrážka.

Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Predávkovanie

Hidrasec 30 mg perorálny prášok

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Hidrasec 100 mg kapsula

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

U dospelých sa podávali jednorazové dávky nad 2 g, čo zodpovedá 20-násobku terapeutickej dávky,

a neboli hlásené žiadne škodlivé účinky.

Referencie:

  1. SmPC_Mylan_Hidrasec 30 mg oral powder_ December 2017
  2. SmPC_Mylan_Hidrasec 100 mg capsule_ December 2017.

Úvod

Neurológia

Spoločnosť Viatris ponúka komplexné možnosti liečby viacerých neurologických ochorení

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka