Indikácie

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél

REPARIL-Dragées 20 mg obalené tablety

sa indikujú na zápaly a edémy1, 2 spôsobené pomliaždeninami

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél

na lokálne použitie je kombináciou dietylamínsalicylátu (DEAS) nesteroidného protizápalového lieku (NSAID) a escínu, prírodnej účinnej látky získanej z pagaštana konského (Aesculus hippocastanum)3, ktorá pôsobí synergicky a súčasne lieči bolesť, zápal a edém:1, 3

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél

môže byť prínosný v týchto situáciách: 1

 • mierna bolesť spôsobená pomliaždeninou,
 • bolestivé spinálne/vertebrálne syndrómy,
 • lokálna symptomatická úľava od ochorení povrchových žíl,
 • úľava od zápalovej panikulitídy,
 • starostlivosť o žily po injekciách.

Len na vonkajšie použitie. Treba sa vyhnúť kontaktu s očami. Nesmie sa aplikovať na otvorené rany, sliznice alebo oblasti kože vystavené rádioterapii.

REPARIL-Dragées 20 mg obalené tablety poskytujú systémové, protizápalové, antiedematózne a venotonické účinky tým, že dodávajú escín, prírodnú účinnú látku získanú z pagaštana konského (Aesculus hippocastanum)2, 3

REPARIL-Dragées 20 mg obalené tablety sú indikované v nasledujúcich prípadoch: 2

 • adjuvans pri symptómoch spôsobených žilovou nedostatočnosťou a krehkosťou kapilár,
 • lokalizované opuchy po poraneniach,
 • bolestivé spinálne/vertebrálne syndrómy,
 • profylaxii a liečbe pooperačných edémov,
 • tenosynovitída,

Použitá literatúra:

 1. Reparil - Gel N, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 09/2022
 2. REPARIL-Dragées, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 08/2022
 3. Gallelli L. Escin: a review of its anti-edematous, anti-inflammatory, and venotonic properties. Drug Des Devel Ther. 2019;13:3425-3437. Published 2019 Sep 27. doi:10.2147/DDDT.S207720

Mechanizmus účinku

Reparil® gél a tablety, ktoré zmierňujú viaceré aspekty zápalu a zápalových dráh, dodávajú escín samostatne (tablety) alebo v kombinácii s dietylamínsalicylátom (gél) na podporu regenerácie.1, 2, 3

Cieľovým miestom escínu je cievna stena.1, 2, 3 Pri zápalom zvýšenej permeabilite escín inhibuje exsudáciu znížením extravazácie telovej tekutiny do tkanív a urýchľuje ústup edému.1, 2, 3 Mechanizmus účinku je založený na zmene permeability postihnutých kapilárnych otvorov.1, 2, 3

Escín okrem toho podporuje kapilárnu rezistenciu, inhibuje zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.1, 2, 3

Dietylamínsalicylát (DEAS) je derivát kyseliny salicylovej, nesteroidného protizápalového lieku (NSAID)4 Jeho protizápalové a analgetické účinoky súvisia s priamou inhibíciou syntézy prostaglandínov. Prostaglandíny sú mediátory bolesti: stimulujú voľné nervové zakončenia v tkanivách, čím vyvolávajú pocit bolesti5, 6

Dietylamínsalicylát (DEAS) dosahuje vo svaloch relevantné koncentrácie po lokálnom podaní: preto dokáže účinne zmierniť bolesti svalov a kĺbov4

Mechanizmus účinku lieku Reparil

Použitá literatúra:

 1. Reparil - Gel N, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 09/2022REPARIL-Dragées, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 08/2022Gallelli L. Escin: a review of its anti-edematous, anti-inflammatory, and venotonic properties. Drug Des Devel Ther. 2019;13:3425-3437. Published 2019 Sep 27. doi:10.2147/DDDT.S207720
 2. Singh P, Roberts MS. Skin permeability and local tissue concentrations of nonsteroidal anti-inflammatory drugs after topical application. J Pharmcol Exp Ther.1994;268(1):144-151.
 3. Pabst H, Kleine MW. Prevention and treatment of sports injuries – experience with an aescin-containing gel. Fortschr Med. 1986;3:44-48.
 4. Dray A. Inflammatory mediators of pain. British J Anaesth. 1995;75:125-131.

Účinnosť

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél je významne účinný pri znižovaní edému v traumatickej lézii1.
V porovnaní s placebom výrazne zmierňuje príznaky, ako napríklad opuch, bolesť pri pohybe, bolesť pri zaťažení a lokálnej hypertermii1

V klinickom skúšaní bolo 100 pacientov so športovými zraneniami randomizovaných na lokálne podávanie gélu Reparil (2 % escín + 5 % DEAS gél) (priemerná denná dávka 5 aplikácií; n = 50) alebo zodpovedajúceho placeba (priemerná denná dávka 4 aplikácie; n = 50) v dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom skúšaní. V skupine s liekom Reparil sa pohyblivosť poranenej končatiny v porovnaní s nezranenou končatinou zvýšila v priebehu 9 dní z 50 % na 89 % (p < 0,02) v porovnaní so skupinou s placebom, kde došlo k menšiemu zvýšeniu pohyblivosti z 50 % na 67 %. Pacienti hodnotili účinnosť gélu Reparil ako „veľmi dobrú“ alebo „dobrú“; naproti tomu bola liečba placebom hodnotená prevažne ako „priemerná“ alebo „neúčinná“.1

Účinnosť Reparil Gél N

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél výraznejšie zlepšuje pohyblivosť poranenej končatiny ako placebo1

Účinnosť

Uskutočnilo sa randomizované, kontrolované, dvojito zaslepené skúšanie s cieľom porovnať účinnosť gélu kombinovaného s escínom (2 % escín a 5 % dietylamínsalicylát) s účinnosťou gélu s obsahom 1,16 % dietylamínovej soli diklofenaku. 140 dobrovoľníkom bola podaná injekcia ich vlastnej krvi na palmárnu stranu jedného z predlaktí s cieľom vyvolať hematóm. Následne boli rozdelení do dvoch skupín po 70 dobrovoľníkov, z ktorých boli všetci ošetrení jednou z dvoch testovaných látok. Meraným parametrom bol tlak na postihnutú oblasť kože až do pocítenia bolesti. Merania sa uskutočnili 0, 75, 1,5, 3, 4,5, 6, 9 a 12 hodín po ošetrení.2

Rýchlejšia účinnosť gélu Reparil® oproti gélu s diklofenakom2

Rýchlosť účinnosti

Liečba gélom Reparil® výrazne zvyšuje toleranciu bolesti v porovnaní s 1 % synergickou kombináciou gélu s diklofenakom (escín plus dietylamínsalicylát)2

Stredný tlak vyvíjaný až do pocítenia bolesti2

Zvýšenie tolerancie bolesti

V skupine s kombináciou gélu s escínom sa jasne preukázala významná úloha, ktorú escín zohráva pri včasnej ochrane kapilárnej siete, kde escín účinne synergizuje s protizápalovým a analgetickým účinkom DEAS.2
Kombinovaná liečba gélom s escínom výrazne zvyšuje toleranciu bolesti v porovnaní s 1 % synergickou kombináciou gélu s diklofenakom (escín plus dietylamínsalicylát)2

REPARIL-Dragées 20 mg obalené tablety účinne liečia edém a zápal3

V dvojito zaslepenom klinickom skúšaní s 3 paralelnými skupinami bolo 300 pacientov s pooperačným alebo poúrazovým opuchom mäkkých tkanív (pomliaždenie, vytknutie alebo zlomenina) liečených 14 dní perorálne escínom (20 mg trikrát denne), placebom alebo kontrolným fibrinolytickým liekom (serratiopeptidázou v dávke 5 mg trikrát denne). V skupine s perorálnym escínom došlo k zmierneniu symptómov (mierne alebo úplné zlepšenie) u 82,3 % pacientov v porovnaní so 75 % v kontrolnej skupine s fibrinolytikami a 72,4 % v skupine s placebom (p < 0,05 pre escín oproti placebu na 3. deň). Escín dosiahol na konci 14-dňovej liečby výrazne lepšie výsledky aj v subjektívnych hodnotiacich kritériách.3

Liečba edému a zápalu

V placebom kontrolovanom skúšaní so 4 paralelnými skupinami sa hodnotila účinnosť amorfného escínu u 50 pacientov s edémom po odstránení sadry a 50 pacientov s poúrazovým edémom.4
U oboch typov edémov, najmä v prvých 3 týždňoch liečby escínom, sa pozorovalo významné zlepšenie u oboch skupín: 92 % edémov po odstránení sadry a 95 % poúrazových edémov.4

Redukcia edému

Redukcia pooperačného edému

Gallelli et al, Drug Design, Development and Therapy 2019:13 3425-3437

Použitá literatúra:

 1. Rothhaar J, Thiel W. [Percutaneous gel therapy of blunt athletic injuries]. Med Welt. 1982;33(27):1006–1010.
 2. Bonnekoh A et al. Double-blind, controlled clinical trial comparing an escin combination gel with diclofenac diethylamine salt gel for efficacy and tolerability in volunteers with injection-induced haematoma. Deutsche ZeitschriftfürSportmedizin. Special print 43, issue 3 (1992)
 3. Gallelli L. Escin: a review of its anti-edematous, anti-inflammatory, and venotonic properties. Drug Des Devel Ther. 2019;13:3425-3437. Published 2019 Sep 27. doi:10.2147/DDDT.S207720

Bezpečnosť a znášanlivosť

Metaanalýza skúšaní, v ktorých sa používal celý rad perorálnych prípravkov s obsahom escínu, preukázala, že tieto prípravky boli dobre znášané, pričom neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce reakcie.1

Súhrnný výskyt akejkoľvek nežiaducej reakcie bol podobný pri escíne (14,4 %) a placebe (12,4 %), pričom tieto reakcie boli mierne a prechodné. Najčastejšími nežiaducimi reakciami boli mierne gastrointestinálne poruchy (zápcha, hnačka, vracanie a nevoľnosť), bolesť hlavy, závraty, návaly, svrbenie a únava1

Najčastejšie nežiaduce reakcie hlásené v súhrnnej analýze klinických skúšaní:

Znášanlivosť lieku Reparil

Bezpečnosť a znášanlivosť DEAS sa preukázala pri toxikologických a klinických experimentoch. Je to soľ kyseliny salicylovej a dietylamínu.

Má protizápalový účinok, ktorý bol preukázaný na mnohých farmakologických modeloch, ktoré zabránili zvyšovaniu teploty pokožky a blokovali tvorbu edému a bolesť. DEAS preniká do podkožia a do svalov pod ním2

REP-2019-0033 (strana 20)

Použitá literatúra:

 1. Gallelli L. Drug Design, Development and Therapy 2019:13
 2. Pabst. H. Int J Sports Med 2001; 22:430-436

Dávkovanie a podávanie

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél na transdermálnu aplikáciu je farmaceutický prípravok kombinujúci 1 % alebo 2 % escínu a 5 % dietylaminosalicylátu (DEAS) vo forme izopropylalkoholového gélu.

Reparil - Gel N 10 mg/50 mg/1g dermálny gél sa má aplikovať na pokožku. Na krátkodobé použitie. Gél sa má nanášať v tenkej vrstve a rozotrieť na pokožku v mieste poranenia raz až trikrát denne.

Maximálna denná dávka je 20 g gélu, čo zodpovedá približne 650 mg salicylátu.

Liek REPARIL-Dragées 20 mg obalené tablety Dávkovanie Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: Počiatočná dávka je 3-krát denne 40 mg (2 obalené tablety), udržiavacia dávka 3-krát denne 20 mg (1 obalená tableta). Deti užívajú 2-3-krát denne 20 mg (1 obalená tableta).

Použitá literatúra:

 1. Reparil - Gel N, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 09/2022
 2. REPARIL-Dragées, Súhrn charakteristických vlastností lieku, 08/2022

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka