Indikácia

Brufen - liečba miernej až strednej bolesti, ako je primárna dysmenorea, bolesť zubov, pooperačná bolesť, bolesť po epiziotómii a pôrode, na symptomatické uvoľnenie bolesti hlavy, vrátane migrény a pri nachladnutí a horúčkovitých stavoch. BRUFEN sa používa aj pri poraneniach mäkkých tkanív napr. pri distorzii kĺbu alebo pomliaždení pohybového aparátu. BRUFEN je indikovaný na liečbu reumatoidnej artritídy (vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy a Stillovej choroby), ankylozujúcej spondylitídy, osteoartrózy, iných nereumatoidných (séronegatívnych) artropatií a akútnej dnavej artritídy. BRUFEN je indikovaný aj na liečbu neartikulárnych reumatoidných stavov a periartikulárnych stavov, ako je kapsulitída ramenného kĺbu, burzitída, tendinitída, tendosynovitída a bolesť krížov.1

Použitá literatúra:

 1. Brufen RETARD 800 mg – Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022

Mechanizmus účinku

Ibuprofén je derivát kyseliny propiónovej a nesteroidný protizápalový liek (NSAID), ktorý má analgetický, protizápalový a antipyretický účinok. Predpokladá sa, že terapeutické účinky lieku vyplývajú z jeho inhibičného účinku na enzým cyklooxygenázu, čo vedie k výraznému zníženiu syntézy prostaglandínov. Tieto vlastnosti zabezpečujú symptomatickú úľavu od zápalu, bolesti a horúčky.1

Mechanizmus účinku

Poznámka pre COE: zdroj je uvedený v odkaze 2

Použitá literatúra:

 1. Brufen RETARD 800 mg – Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022
 2. Adapted from: Rainsford K.D, Ibuprofen: Pharmacology, Therapeutics and Side Effects (2012)

Účinnosť

Od februára do novembra 2003 sa v 61 zdravotníckych zariadeniach v USA uskutočnilo randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované skúšanie pacientov s OA kolena alebo bedrového kĺbu. Oprávnení pacienti vo veku 40 až 89 rokov boli randomizovaní na podávanie placeba, etorikoxibu v dávke 30 mg raz denne alebo ibuprofénu v dávke 800 mg 3-krát denne počas 12 týždňov.

Výsledky liečby etorikoxibom a ibuprofénom pre primárne koncové ukazovatele boli na základe vopred stanovených kritérií porovnateľnosti stanovené ako porovnateľné. Výsledky pre všetky ostatné koncové ukazovatele účinnosti sa zhodovali s výsledkami pozorovanými pre primárne koncové ukazovatele. Etorikoxib a ibuprofén boli vo všeobecnosti dobre tolerované1

Použitá literatúra:

 1. Craig W.W. et al. 2011, Evaluation of the Comparative Efficacy of Etoricoxib and Ibuprofen for Treatment of Patients with Osteoarthritis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

Bezpečnosť a znášanlivosť

NSAID sa majú podávať opatrne pacientom s anamnézou peptických vredov a iných gastrointestinálnych ochorení, pretože to môže viesť k zhoršeniu ich stavu. Títo pacienti by mali začať liečbu s najnižšou možnou dávkou.1

Opatrne je potrebné postupovať u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré by mohli zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, napr. warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo protidoštičkové lieky, napr. kyselina acetylsalicylová/aspirín.1

Podrobnosti o kontraindikáciách, upozorneniach a opatreniach, ako aj o nežiaducich účinkoch nájdete v miestnom súhrne charakteristických vlastností lieku.1

Použitá literatúra:

 1. Brufen RETARD 800 mg – Súhrn charakteristických vlastností lieku, 11/2022

Dávkovanie a podávanie

BRUFEN

400 mg, 600 mg šumivý granulát1 – 6

 • - Odporúčaná dávka je 1 200 až 1 800 mg/deň rozdelená na niekoľko dávok. Niektorí pacienti sa môžu udržiavať na dávke 600 až 1 200 mg/deň.
 • - Vo všeobecnosti by maximálna denná dávka nemala prekročiť 2 400 mg rozdelených na niekoľko dávok;
 • - BRUFEN 600 mg nie je vhodný pre deti do 12 rokov. BRUFEN INSTANT 400 šumivý granulát nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov. BRUFEN 400 mg nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov..

800 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním7:

 • - Odporúčaná denná dávka ibuprofénu s predĺženým uvoľňovaním predstavuje dve tablety ako jedna dávka, najlepšie podvečer, v dostatočnom časovom predstihu pred spánkom. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom vody.
 • - Pri závažných alebo akútnych stavoch sa celková denná dávka môže zvýšiť na tri tablety v rozdelených dávkach.

BRUFEN sirup 100 mg/5 ml sirup,9

 • - Suspenzia je indikovaná pri krátkodobom použití na liečbu pyrexie u detí starších ako tri mesiace.
 • - Ibuprofén sa neodporúča pre deti s hmotnosťou nižšou ako 5 kg. 1)

Použitá literatúra:

 1. BRUFEN 600 mg šumivý granulát, SPC 11/2022BRUFEN 600 mg šumivý granulát, SPC 11/2022BRUFEN 600 mg šumivý granulát, SPC 11/2022BRUFEN RETARD 800 mg, SPC 11/2022BRUFEN RETARD 800 mg, SPC 11/2022

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka