V centre pozornosti

Riziká srdcových príhod pri očkovaní proti COVID-19 alebo infekcii SARS-CoV-2.

Do konca septembra 2021 bolo na celom svete podaných viac ako 6,3 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu koronavírusom 2019 (COVID-19). Aj keď myokarditída a perikarditída neboli hlásené ako nežiaduce účinky v skúšaniach vakcín proti ochoreniu COVID-19, celkovo bolo v populácii nahlásených veľa podozrivých prípadov.

Výsledky

 • Riziko myokarditídy sa zvýšilo do týždňa po podaní prvej dávky vakcíny s adenovírusom aj vakcíny s mediátorovou ribonukleovou kyselinou (mRNA) a riziko sa ešte viac zvýšilo po druhej dávke oboch mRNA vakcín.
 • Po očkovaní sa nepotvrdilo zvýšenie rizika perikarditídy ani srdcových arytmií s výnimkou 1 – 28 dní po podaní druhej dávky mRNA-1273 vakcíny.
 • Po závažnej infekcii spôsobenej akútnym respiračným syndrómom vyvolaným koronavírusom 2 (SARS-CoV-2) bolo u tej istej populácie vyššie riziko myokarditídy, perikarditídy a srdcovej arytmie.
 • Riziko myokarditídy po vakcinácii dvoma mRNA vakcínami bolo vyššie u osôb mladších ako 40 rokov.
 • Odhaduje sa, že mimoriadne príhody myokarditídy na milión ľudí v priebehu 28 dní po očkovaní(príhody sa líšia v závislosti od dávok a typov vakcín) sú výrazne nižšie ako príhody po infekcii SARS-CoV-2.

Obrázok 1 zobrazuje počet nadmerných reakcií spôsobených expozíciou na 1 milión vystavených.

Obmedzenia

 • Bolo zložité zistiť, či zistenia boli kauzálne.
 • Na definovanie výsledných ukazovateľov sa použili kódy hospitalizácie a úmrtné listy, čím sa zohľadnila zaujatosť pri odosielaní, a analýza citlivosti bola obmedzená.
 • Na výklad bol použitý obmedzený súbor údajov.
 • Biologická vierohodnosť pozorovaných znížených rizík perikarditídy a arytmie spojených s očkovaním nebola jasná.
 • Skúšanie obsahovalo niekoľko porovnaní, čo viedlo k chybným záverom.
 • Kontrolné výsledky boli vybrané na posúdenie platnosti súvislosti medzi srdcovými príhodami a očkovaním, zatiaľ čo kontrolné výsledky pozitívneho testu na SARS-CoV-2 boli náročné na interpretáciu.

Záver

Dospelí, ktorí dostali vakcínu proti SARS-CoV-2, mali malé riziko myokarditídy po prvej dávke vakcíny s adenovírusom aj mRNA vakcíny a po druhej dávke oboch mRNA vakcín. Infekcia vyvolaná SARS-CoV-2 bola na druhej strane spojená s významným zvýšením rizika myokarditídy, perikarditídy a hospitalizácie alebo smrti súvisiacej so srdcovou arytmiou.

Použitá literatúra:
Patone M, Mei XW, Handunnetthi L, et al. Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection. Nat Med. 2021;10.1038/s41591-021-01630-0.

Statíny dosahujú dobré výsledky pri znižovaní kardiovaskulárneho rizika a úmrtí u pacientov s diabetes mellitus 2. typu s nízkym rizikom.

V štúdii publikovanej kolektívom Malmborg M et al. v časopise Americkej kardiologickej asociácie autori prezentovali výsledky veľkej retrospektívnej štúdie, ktorá skúmala, či primárna prevencia a vysoká adherencia k statínom znížili súvisiace riziko kardiovaskulárnych príhod alebo úmrtia v nízkorizikovej populácii s diabetes mellitus 2. typu (T2DM). Statíny sa bežne používajú v primárnej a sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení (CVD) u pacientov s T2DM. Údaje týkajúce sa účinku statínov na kardiovaskulárne riziká u nízkorizikovej populácie s T2DM sú však obmedzené.

Komisia spočítala podiel dní (PDC - Proportion of Days Covered) v rámci 1 roka u pacientov nastavených na statíny do 6 mesiacov od diagnostiky T2D. Údaje sa použili na výpočet súhrnných výsledkov ako kombinovaných koncových ukazovateľov infarktu myokardu (IM), cievnej mozgovej príhody alebo úmrtnosti zo všetkých príčin, podľa toho, čo nastane skôr. Z celkového počtu 77 170 pacientov bolo 42 975 (56 %) liečených statínmi, z ktorých 31 061 (72 %) malo podiel dní (PDC) vo výške ≥ 80 %. Štandardizované 5-ročné riziko u mužov vo veku od 70 do 79 rokov liečených statínmi bolo 22,9 % (Kumulatívna incidencia (KI) 95 %, 21,5 % – 24,3 %), zatiaľ čo u neliečených mužov to bolo 29,1 % (KI 95 %, 27,4 % – 30,7 %). , čo poukazuje na významné zníženie rizika o 6,2 % (KI 95 %, 4,0 % – 8,4 %), p < 0,0001 (Obrázok A).

Zníženie kardiovaskulárneho rizika súvisiaceho so statínmi sa zvyšovalo s postupujúcou vekovou skupinou (ženy: vek 40 – 49 rokov, 0,0 % [KI 95 %, −1,0 % až 1,0 %] a vek 80 –89 rokov, 10,8 % [KI 95 %, 7,2 % – 14,4 %]) (Obrázok B).

Komisia dospela k záveru, že v nízkorizikovej populácii s T2DM bolo užívanie statínov spojené s nižším 5-ročným rizikom súhrnného výsledku prvého IM, prvej ischemickej cievnej mozgovej príhody alebo úmrtnosti zo všetkých príčin vo všetkých vekových skupinách u mužov a u žien od veku > 50 rokov. Okrem toho sa zníženie rizika zvyšovalo u skupín s pribúdajúcim vekom.

Zdroj:
Malmborg M, Schmiegelow MD, Gerds T, et al. Compliance in Primary Prevention with Statins and Associations with Cardiovascular Risk and Death in a Low_Risk Population with Type 2 Diabetes Mellitus. J Am Heart Assoc. 2021;10(13):e020395.

Najnovšie správy

Označenie tepu: Automatický výklad na echokardiograme

 • Srdcové zlyhanie je vážnym globálnym zdravotným problémom a včasná liečba môže znížiť záťaž ochorenia na systémy zdravotnej starostlivosti.
 • Echokardiogram je najrozšírenejšou primárnou metódou hodnotenia srdcovej štruktúry a funkcie pri diagnostike srdcového zlyhávania.
 • Manuálny výklad echokardiogramu môže byť časovo náročný a náchylný na ľudské chyby. V dôsledku toho bol vyvinutý plne automatizovaný pracovný postup hĺbkového vzdelávania na klasifikáciu, segmentáciu a anotáciu dvojrozmerných (2D) videí a dopplerovských modalít na echokardiograme.

Výsledky

 • End-to-end pracovný postup založený na hĺbkovom učení by mohol automaticky klasifikovať echokardiografické zobrazenia a Dopplerovské modality a hodnotiť parametre systolickej a diastolickej funkcie srdca.
 • Externá validácia pracovného postupu v rôznych kohortách z rôznych krajín, systémov zdravotnej starostlivosti a účastníkov z Ázie, Kanady a USA preukázala zovšeobecnenie automatických meraní u mužov, žien a skutočných klinických pacientov s rôznym etnickým pôvodom.
 • Variabilita automatických meraní bola nižšia ako variabilita medzi manuálnymi meraniami prostredníctvom odborníkov na sonografiu.

Koeficienty r a hodnoty p sú určené pre logaritmicky transformované hodnoty.V ázijskej kohorte: Korelácia medzi automatizovanými a manuálnymi meraniami sa pohybovala od r = 0,88 pre E vlnu (priemerná absolútna chyba [MAE] 7,4 cm/s) do r = 0,95 pre systolický objem konca ľavej komory (LVESV) (MAE 10,2 ml). Korelácia medzi automatizovanými a manuálnymi meraniami bola r = 0,89 (MAE 5,5 %) pre LVEF, r = 0,92 (MAE 0,7 cm/s) pre e' laterálne a r = 0,90 (MAE 1,7) pre pomer E/e'.V kanadskej kohorte: Korelácie medzi automatizovanými a manuálnymi meraniami sa pohybovali od r = 0,67 pre e' mediálne (MAE 1,0 cm/s) do r = 0,91 pre LVESV (MAE 16,5 ml). Korelácia medzi automatizovanými a manuálnymi meraniami bola r = 0,75 (MAE 8,6 %) pre ejekčnú frakciu ľavej komory (LVEF), r = 0,78 (MAE 1,2 cm/s) pre e’ laterálne a r = 0,75 (MAE 2,2) pre pomer E/e’. V Taiwanskej kohorte: Korelácia medzi automatizovanými a manuálnymi meraniami sa pohybovala od r = 0,62 pre systolický objem na konci ľavej predsiene (LAESV) (MAE 9,2 ml) do r = 0,88 pre e’ laterálne (MAE 1,6 cm/s). Korelácia medzi automatizovanými a manuálnymi meraniami bola r = 0,75 (MAE 10,2 %) pre LVEF, r = 0,87 (MAE 1,6 cm/s) pre e’ laterálne a r = 0,79 (MAE 1,8) pre pomer E/e’.

V ázijskej kohorte: Oblasť pod krivkou prijímača prevádzkových charakteristík (AUC) bola 0,96 (95 % interval spoľahlivosti [IS] 0,92 – 0,99) na stanovenie účastníkov so systolickou dysfunkciou (LVEF 40 %), 0,95 (0,88 – 0,99) pri rýchlosti laterálnej vlny nižšej ako 10 cm/s a 0,96 (0,92 – 0,99) pre pomer E/e’ nad hodnotou 13. V kanadskej kohorte: Na základe automatizovaných meraní bola hodnota AUC 0·91 (0·88–0·94) na identifikáciu účastníkov s LVEF nižšou ako 40 %, 0,88 (0,84–0,92) pre laterálnu rýchlosť e’ nižšiu ako 10 cm/s a 0,91 (0,88–0,94) pre pomer E/e’ nad hodnotou 13.V Taiwanskej kohorte: Hodnota AUC bola 0·90 (0·89–0·90) na identifikáciu účastníkov s LVEF nižším ako 40 %, 0,94 (0,93 – 0,95) pre laterálnu rýchlosť e’ nižšiu ako 10 cm/s a 0,91 (0,89 – 0,93) pre pomer E/e’ nad hodnotou 13.

Záver

Algoritmy hĺbkového učenia môžu automaticky pridávať poznámky k 2D videám a dopplerovským modalitám s rovnakou presnosťou ako odborníci v oblasti sonografie. Použitie automatizovaného pracovného postupu môže urýchliť prístup, zlepšiť kvalitu a znížiť náklady na diagnostiku a liečbu srdcového zlyhania na celom svete.

Použitá literatúra:
Tromp J, Seekings PJ, Hung CL, et al. Automated interpretation of systolic and diastolic function on the echocardiogram: A multicohort study. Lancet Digit Health. 2022;4(1):e46–e54.

Prepustenie z nemocnice v ten istý deň ako bola vykonaná selektívna perkutánna koronárna intervencia (PCI - Percutaneous Cardiovascular Intervention) bolo vyhodnotené ako bezpečné: Analýza v reálnom živote

Analýza veľkého celoštátneho registra neuviedla žiadne vážne dôsledky prepustenia pacienta z nemocnice v ten istý deň ako bola vykonaná selektívna perkutánna kardiovaskulárna intervencia (PCI). Analýza obsahovala údaje od 819 091 pacientov, ktorí v rokoch 2009 až 2017 podstúpili selektívny zákrok PCI. Podiel pacientov, ktorí sa rozhodli pre selektívny zákrok PCI s prepustením v ten istý deň, sa počas tohto obdobia zvýšil zo 4,3 % na 19,5 % s femorálnym prístupom a od 9,9 % do 39,7 % s radiálnym prístupom, čo naznačuje päťnásobný a štvornásobný nárast (Obrázok 1).

% pacientov, ktorí si vybrali prepustenie v ten istý deň po
selektívnej PCI (Perkutánna koronárna intervencia)

V rámci tohto skúšania boli analyzované výsledky u 212 369 pacientov, v ktorých sa uvádza, že napriek nárastu prepustenia v ten istý deň nedošlo k žiadnym významným zmenám v hodnotách 30-dňovej úmrtnosti. Naopak, riziko 30-dňovej opakovanej hospitalizácie po znížení rizika kleslo. Tieto zistenia môžu predstavovať príležitosť na zníženie nákladov na hospitalizáciu bez ohrozenia zdravotného stavu pacientov.

Zdroj:
Bradley SM, Kaltenbach LA, Xiang K, et al. Trends in Use and Outcomes of Same-Day Discharge Following Elective Percutaneous Coronary Intervention. JACC Cardiovasc Interv. 2021; 14:1655-66, 1667-69.

Aktualizácia pokynov

Usmernenie pre revaskularizáciu koronárnej artérie z roku 2021: Zhrnutie

Zhrnutie pokynov pre kardiovaskulárnu angiografiu a intervencie pri revaskularizácii koronárnej artérie Americkej kardiologickej spoločnosti/Americkej kardiologickej asociácie obsahuje desať top položiek pre lekárov. Tento súhrn ponúka koncept zameraný na pacienta a pomáha lekárom pri liečbe pacientov podstupujúcich koronárnu revaskularizáciu, ktorí trpia závažným ochorením koronárnych artérií.

Sr.No. Parameter Recommendation COR/LOE
1 Odporúčanie na zlepšenie rovnosti starostlivosti pri revaskularizácii U pacientov, u ktorých je potrebná koronárna revaskularizácia, by rozhodnutia o liečbe mali byť založené na klinickej indikácii, bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo etnický pôvod, a snaha o zníženie rozdielov v starostlivosti je opodstatnená.
1/B-NR
Odporúčanie pre tím kardiológov U pacientov, u ktorých nie je jasná optimálna stratégia liečby, sa na zlepšenie výsledkov pacientov odporúča prístup tímu kardiológov, ktorý zahŕňa zástupcov z intervenčnej kardiológie, srdcovej chirurgie a klinickej kardiológie. 1/B-NR
2 Odporúčania pre spoločné rozhodovanie a informovaný súhlas U pacientov podstupujúcich revaskularizáciu by mali byť rozhodnutia zamerané na pacienta, t. j. mali by byť zohľadnené preferencie a ciele pacienta, kultúrne presvedčenie, zdravotná gramotnosť a sociálne zdravotné faktory a vykonané v spolupráci so systémom podpory pacienta. 1/C-LD
U pacientov podstupujúcich koronárnu angiografiu alebo revaskularizáciu je potrebné poskytnúť primerané informácie o prínosoch, rizikách, liečebných následkoch a potenciálnych alternatívach pri výkone perkutánnej a chirurgickej revaskularizácie myokardu, ak je to možné, s dostatkom času na informované rozhodovanie za účelom zlepšenia klinických výsledkov. 1/C-LD
U pacientov so SIHD a závažnou stenózou hlavnej ľavej tepny sa CABG odporúča na zlepšenie prežitia. 1/B-R
3 Odporúčania pre revaskularizáciu na zlepšenie prežitia v SIHD v porovnaní s liečbou U vybraných pacientov so SIHD a závažnou stenózou hlavnej ľavej tepny, pre ktorých PKI môže poskytnúť rovnakú revaskularizáciu ako je možná pri CABG, je PKI primeraná na zlepšenie prežitia. 2a/B-NR
4 Odporúčania pre revaskularizáciu na zlepšenie prežitia v SIHD v porovnaní s liečbou U pacientov so SIHD, normálnou ejekčnou frakciou, závažnou stenózou v 3 hlavných koronárnych artériách (s/bez proximálneho LAD) a anatómiou vhodnou pre CABG môže byť CABG primerané na zlepšenie prežitia. 2b/B-R
U pacientov so SIHD, normálnou ejekčnou frakciou, závažnou stenózou v 3 hlavných koronárnych artériách (s/bez proximálneho LAD) a anatómiou vhodnou pre PKI je užitočnosť PKI na zlepšenie prežitia neistá. 2b/B-R
5 Odporúčanie pre bypassové konduity u pacientov podstupujúcich CABG U pacientov podstupujúcich izolovanú CABG sa odporúča použitie radiálnej artérie pred použitím safenózneho žilového konduitu na vytvorenie štepu druhej najdôležitejšej cievy výrazne postihnutej stenózou bez LAD na zlepšenie dlhodobých srdcových výsledkov. 1/B-R
6 Odporúčania pre radiálne a femorálne prístupy pri PKI U pacientov s AKS podstupujúcich PKI je radiálny prístup indikovaný prednostne pred femorálnym prístupom na zníženie rizika úmrtia, cievnych komplikácií alebo krvácania. 1/A 
U pacientov so SIHD podstupujúcich PKI sa odporúča radiálny prístup na zníženie krvácania v mieste prístupu a cievnych komplikácií. 1/A 
7 Odporúčanie pre duálnu protidoštičkovú liečbu u pacientov po PKI U vybraných pacientov podstupujúcich PKI je kratšia doba trvania DAPT (1 až 3 mesiace) primeraná s následným prechodom na monoterapiu inhibítorom P2Y12 na zníženie rizika krvácania 2a/A
8 Odporúčania pre revaskularizáciu neinfarktovej tepny u pacientov so STEMI U vybraných hemodynamicky stabilných pacientov so STEMI a multicievnym ochorením sa po úspešnej primárnej PKI odporúča etapovitá PKI významnej neinfarktovej stenózy tepny na zníženie rizika úmrtia alebo MI. 1/A
U vybraných pacientov so STEMI s komplexným multicievnym neinfarktovým artériovým ochorením je po úspešnej primárnej PKI elektívna CABG primeraná na zníženie rizika srdcových príhod. 2a/C-EO
U vybraných hemodynamicky stabilných pacientov so STEMI a nízkokomplexným multicievnym ochorením možno v čase primárnej PKI zvážiť PKI stenózy neinfarktovej tepny na zníženie miery srdcových príhod. 2b/B-R
U pacientov so STEMI skomplikovaným kardiogénnym šokom sa rutinná PKI neinfarktovej artérie v čase primárnej PKI nemá vykonávať z dôvodu vyššieho rizika úmrtia alebo zlyhania obličiek. 3:Harm/B-R
9 Odporúčania pre diabetikov U pacientov s diabetom a multicievnou CAD s postihnutím LAD, ktorí sú vhodnými kandidátmi na CABG, sa odporúča CABG (pomocou LIMA na LAD) prednostne pred PKI na zníženie úmrtnosti a opakovania revaskularizácie. 1/A
U diabetikov trpiacich multicievnou ICHS, ktorí sú vhodní na PKI a indikáciu revaskularizácie, a ktorí nespĺňajú podmienky na operáciu, PKI môže byť užitočná na zníženie dlhodobých ischemických výsledkov. 2a/B-NR
U diabetikov so stenózou hlavnej ľavej tepny a nízkou alebo strednou komplexnosťou CAD vo zvyšku koronárnej anatómie, sa môže PKI považovať za alternatívu k CABG na zníženie závažných nežiaducich kardiovaskulárnych výsledkov. 2b/B-R
10 Odporúčanie na predvídanie rizika úmrtia pacienta pomocou CABG U pacientov, u ktorých sa zvažuje CABG, sa odporúča výpočet rizikového skóre Spoločnosti hrudných chirurgov na stratifikáciu rizika pacienta.
1/B-NR
U pacientov s multicievnou CAD môže byť na usmernenie revaskularizácie užitočným hodnotením komplexnosti CAD, napr. skóre SYNTAX. 2b/ B-NR

COR: Trieda odporúčania; 1: prínos >>> riziko; 2a: prínos >> riziko; 2b: prínos > riziko; 3:prínos = riziko; 3: riziko > prínos.
LOE: Úroveň dôkazov; B-R: randomizované; B-NR: nerandomizované; C-LD: obmedzené údaje; C-EO: stanovisko odborníka.
AKS: akútny koronárny syndróm; CABG: bypass koronárnej artérie; CAD: ochorenie koronárnych artérií; DAPT: duálna protidoštičková liečba; LAD: ľavá predná zostupná tepna; LIMA: ľavá vnútorná prsná tepna; PKI: perkutánna koronárna intervencia: SIHD: stabil

Použitá literatúra:
Lawton JS, Tamis-Holland JE, Bangalore S, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for coronary artery revascularization: executive summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on clinical practice guidelines. Circulation. 2021;CIR0000000000001039.

Aktualizácia STS/SCA/AmSECT/SABM usmernení klinickej praxe o nutnosti transfúzie krvi u pacienta

Spoločnosť hrudných chirurgov (STS) zvolala multidisciplinárny výbor odborníkov vrátane členov Spoločnosti kardiovaskulárnych anesteziológov (SCA), Americkej spoločnosti pre mimotelové technológie (AmSECT) a Spoločnosť pre pokrok v transfúzii krvi (SABM), aby preskúmala najnovšie údaje o transfúzii krvi u pacientov a zaradila aktualizácie do usmernení klinickej praxe z roku 2011 pre správne úchovávanie krvi pre Spoločnosť hrudných chirurgov a Spoločnosť kardiovaskulárnych anesteziológov.

Aktualizácia zdôraznila dôležitosť multimodálneho a multidisciplinárneho prístupu založeného na dôkazoch, ktorý zahŕňa optimalizáciu výsledkov u pacientov s vysokým rizikom transfúzie spolu so zachovaním krvných zdrojov.

Najdôležitejšie informácie o aktualizácii usmernenia:#


Aktuálne odporúčania pre transfúziu krvi u pacienta na základe typu zákroku – ACC/AHA trieda I, úroveň A*


Predoperačné prípravy

Je potrebné vykonať predoperačnú identifikáciu vysokorizikových pacientov a v tejto skupine by sa mali uplatňovať všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie dostatočného množstva krvných produktov na transfúziu, pretože týto pacienti tvoria väčšinovú časť odberateľov týchto krvných produktov.


Krvné produkty a deriváty

Koncentráty antitrombínu III sú indikované na zníženie potreby transfúzie plazmy u pacientov s heparínovou rezistenciou sprostredkovanou antitrombínom bezprostredne pred srdcovo-pľúcnym bypassom.


Pomoc pri uchovávaní krvi

Rutinné uchovávanie červených krviniek pomocou centrifugácie na zabezpečenie dostatočného množstva krvi je užitočné pri srdcových operáciách pomocou CPB.


 

ACC/AHA: Americký kardiologický inštitút/Americká kardiologická asociácia; CPB: Srdcovo-pľúcny bypass
#Boli tu spomenuté iba odporúčania pre triedu I, úroveň A.
*Trieda I: Veľmi silné odporúčania tam, kde prínos>>>riziko; Úroveň A: Dôkazy s vysokou kvalitou z viac ako 1 randomizovanej kontrolovanej štúdie (RCT), metaanalýzy vysokokvalitných RCT,
jednej alebo viacerých RCT potvrdených vysokokvalitnými štúdiami registrov.

 

Zdroj:
Tibi P, McClure RS, Huang J, et al. STS/SCA/Am SECT/SABM Update to the Clinical Practice Guidelines on Patient Blood Management. Ann Thorac Surg. 2021;S0003–4975(21)00556-7.

Odporúčaný článok

The Pathogenic Basis of Thromboinflammation and Endothelial Injury in COVID-19

 • Tromboembolické komplikácie sú hlavnou príčinou morbidity a mortality u pacientov s koronavírusovým ochorením 2019 (COVID-19).
 • U kriticky chorých pacientov s ochorením COVID-19 prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) pre závažné respiračné ťažkosti bola nahlásená vysoká incidencia trombózy (86 %) a masívnej pľúcnej embólie (36 %).
 • Infekcia SARS-CoV-2 priamo a nepriamo spôsobuje nekontrolované imunitné reakcie, hyperaktiváciu krvných doštičiek a endoteliálnu dysfunkciu, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a dochádza k ich zhoršeniu vplyvom kardiovaskulárnych rizikových faktorov.

Cieľ

Poskytnúť prehľad o patogénnom základe trombozápalu a endoteliálneho poškodenia pri ochorení COVID-19, ako aj o liečebných stratégiách zameraných na tieto mechanizmy.

Výsledky skúšania

 • Dôkazy naznačujú, že infekcia SARS-CoV-2 spôsobuje nekontrolované imunitné reakcie (Obrázok 1), hyperaktiváciu krvných doštičiek (Obrázok 2) a endoteliálnu dysfunkciu (Obrázok 3), čo vedie k vyššej miere tromboembolických príhod u ťažko chorých pacientov s COVID-19.
 • Liečebné stratégie zamerané na zápal, hyperaktiváciu krvných doštičiek, trombózu a endoteliálnu dysfunkciu, okrem vakcín alebo antivírusových látok, môžu zlepšiť klinické výsledky vrátane úmrtnosti u pacientov s COVID-19 (Obrázok 4).

FAS: receptor bunkovej smrti; IFN: interferón; IRF: faktory regulujúce IFN; IκBα: jadrový faktor zosilňovača génu kappa ľahkého polypeptidu v B bunkách inhibítor, alfa; MAVS: mitochondriálny antivírusový signálny proteín; MDA5: gén 5 súvisiaci s diferenciáciou melanómu; NF-kB: jadrový kB faktor; PD-1: proteín 1 programovanej bunkovej smrti; RIG-I: gén I indukovateľný kyselinou retinovou; RNA: Kyselina ribonukleová.

SARS-CoV-2: závažný akútny respiračný syndróm vyvolaný koronavírusom 2; vWF: Von Willebrandov faktor.

ACE: enzým konvertujúci angiotenzín; Ang: angiotenzín; AT III: antitrombín III; AT1R: receptory angiotenzínu typu 1; BKR: Bradykinínové receptory; DABK: Des-Arg(9)-bradykinín; C1q: zložka komplementu C1q; C3: konvertáza C3; C3b: väčšia zložka vytvorená štiepením zložky komplementu 3; C5: konvertázy C5; MAC: membránový útočný komplex; MASP-2: serínová proteáza spojená s lektínom viažucim manózu 2; H proteín: multifunkčný proteín, ktorý zobrazuje funkcie mimo doplnkového systému; N proteín: Nukleokapsidový proteín; NO: oxid dusnatý; PGI2: prostacyklín; TF: tkanivový faktor; TFPI: Inhibítor dráhy tkanivového faktora, S proteín: Spike proteín.

ACE2: enzým konvertujúci angiotenzín 2; BK: bradykinín; DOAC: priame perorálne antikoagulanciá; DNase: deoxyribonukleáza; JAK: Janus kináza; MAC: membránový útočný komplex; NET: neutrofilná extracelulárna pasca; NO: oxid dusnatý; PD-1: proteín 1 programovanej bunkovej smrti.

Záver

Opätovné použitie v súčasnosti dostupných liekov sa často používa ako liečebná stratégia zameraná na trombotický zápal a poškodenie endotelu pri ochorení COVID-19 okrem vakcín a antivírusových liekov. Na boj proti multifaktoriálnej patogenite ochorenia COVID-19 a zlepšenie klinických výsledkov vrátane úmrtnosti môže byť potrebná kombinovaná liečba.

Použitá literatúra:
Higashikuni Y, Liu W, Obana T, et al. Pathogenic basis of thromboinflammation and endothelial injury in COVID-19: Current findings and therapeutic implications. Int J Mol Sci. 2021.8;22(21):12081.

Cvičenie sa ukázalo ako užitočné u pacientov s vazospastickou anginou pectoris

Abnormality koronárnej vazomotoriky hrajú ústrednú úlohu v patogenéze ischemických chorôb srdca, ktoré často zahŕňajú endoteliálnu dysfunkciu a spazmy koronárnych artérií. U pacientov s vazospastickou anginou pectoris (VSA) sa môžu vyvinúť abnormality koronárnej vazomotoriky v epikardiálnych koronárnych artériách, ako aj v koronárnych mikrocievach. Blokátory kalciových kanálov (CCB) sa často používajú u pacientov s epikardiálnym koronárnym spazmom; majú však obmedzenú účinnosť u pacientov s anginou pectoris zahŕňajúcou mikrovaskulatúru. Nedávno publikovaná štúdia s dvoma protokolmi v časopise International Journal of Cardiology od kolektívu autora Sugisawa et al. hodnotili účinky fyzického cvičenia na vazodilatačnú kapacitu koronárnych mikrociev pacientov s VSA užívajúcich CCB.

Protokol 1 zahŕňal meranie prietoku krvi myokardom (MBF - Myocardial Blood Flow) s použitím adenozín-stresovej dynamickej počítačovej tomografickej perfúzie (CTP - Computed Tomography Perfusion) u 38 pacientov s VSA a 17 kontrolných pacientov bez VSA. Protokol 2 pozostával z randomizovanej kontrolovanej štúdie, kde bolo 20 pacientov s VSA náhodne zaradených buď do 3-mesačnej skupiny s cvičením (n=10) alebo do skupiny bez cvičenia (n = 10).

Skupina podľa protokolu 1 vykazovala signifikantne zníženú MBF na CTP v skupine VSA v porovnaní s kontrolnými pacientami (138 ± 6 v porovnaní s 166 ± 10 ml/100 g/min, p = 0,02). V protokole 2 bola kapacita cvičenia významne zvýšená v cvičiacej skupine v porovnaní so skupinou bez cvičenia (11,5 ± 0,5 až 15,4 ± 1,8 v porovnaní s 12,6 ± 0,7 až 14,0 ± 0,8 ml/min/kg, p < 0,01). Podobne sa zistilo, že po 3 mesiacoch došlo k významnému zlepšeniu MBF iba v skupine s cvičením (skupina s cvičením, 145 ± 12 až 172±8 ml/100 g/min, p < 0,04; skupina bez cvičenia, 143 ± 14 až 167 ± 8 ml/100 g/min, p = 0,11), s nevýznamnými rozdielmi v skupinách. Výskumní pracovníci uviedli prvý zo svojich dôkazov, ktoré poukázali na zhoršenú vazodilatačnú kapacitu koronárnych mikrociev u pacientov s VSA a priaznivé účinky cvičebného tréningu s CCB na zlepšenie ich fyzického výkonu (Obrázok A).

Cvičenie sa ukázalo ako užitočné u pacientov s vazospastickou angínou pectoris

Zdroj:
Sugisawa J, Matsumoto Y, Takeuchi M, et al. Beneficial effects of exercise training on physical performance in patients with vasospastic angina. Int J Cardiol. 2021;328:14–21.

Nahliadnite do výskumu

Aterogénne indexy plazmy sú nezávislými prediktormi pomalého koronárneho toku

 • Pomalý koronárny prietok (CSF) je mikrovaskulárna porucha charakterizovaná pomalým vstupom kontrastných látok nepriepustných pre žiarenie do distálnych vaskulárnych štruktúr počas koronárnej angiografie v prítomnosti normálnych alebo takmer normálnych epikardiálnych koronárnych artérií.
 • Hoci patofyziológia CSF nie je úplne pochopená, nové dôkazy poukazujú na úlohu subklinickej difúznej aterosklerózy v etiológii CSF.

Cieľ

Cieľom tohto skúšania bolo preskúmať prepojenie medzi aterogénnymi indexmi a CSF.

Metódy

Pacienti zaradení do skúšania:

 • 130 pacientov s CSF
 • 130 kontrolných vzoriek s normálnym koronárnym prietokom (NCF)

Pomocou konvenčných parametrov lipidov,

 • Aterogénne indexy (aterogénny index plazmy [AIP],
 • Boli vypočítané Castelliho rizikové indexy I a II [CRI-I a II]).

Výsledky

 • V porovnaní s kontrolnou skupinou mali pacienti s CSF vyššie aterogénne indexy a nižšie hodnoty HDL-C.
 • Zistilo sa, že aterogénne indexy, ako je aterogénny index plazmy (AIP), Castelliho rizikový index II (CRI-II), súčasné fajčenie a mužské pohlavie, sú nezávislými rizikovými faktormi pre CSF (Obrázok 1).
 • Počet bielych krviniek, pomer neutrofilov/lymfocytov, pomer trombocytov/lymfocytov, počet neutrofilov, počet trombocytov, ipoproteín cholesterol triglycerid s nízkou hustotou, cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou, AIP, aterogénny koeficient, hodnoty CRI I a II boli podstatne vyššie v CSF skupine ako v kontrolnej skupine.

AIP: Aterogénny index plazmy; IS: interval spoľahlivosti; CSF: Pomalý koronárny prietok; CRI-II: Castelliho rizikový index II; PLR: pomer trombocytov/lymfocytov. Hodnota p < 0,05 sa považovala za významnú.

Záver

Hladiny AIP a CRI-II boli nezávislými prediktormi CSF. Prospektívne skúšania vo väčších kohortách pacientov môžu v patofyziológii CSF viac objasniť úlohu aterogénnej dyslipidémie.

Použitá literatúra:
Afsin A, Kaya H, Suner A, et al. Plasma atherogenic indices are independent predictors of slow coronary flow. BMC Cardiovasc Disord. 2021;21:608.

Zvyšovanie hladiny kallistatínu môže spomaliť vznik aneuryzmy brušnej aorty

Oxidačný stres, zápal a apoptóza buniek hladkého svalstva ciev hrajú kľúčovú úlohu v patogenéze aneuryzmy abdominálnej aorty (AAA). Predchádzajúce štúdie na zvieratách a štúdie in vitro uvádzajú, že ľudský kallistatín (KAL), inhibítor serínovej proteinázy, inhibuje tvorbu reaktívnych foriem kyslíka, zápal a bunkovú apoptózu. Nedávny výskum publikovaný v časopise Nature Scientific Reports od kolektívu autora Krishna SM et al., skúmal úlohu KAL v AAA prostredníctvom experimentálnych myších modelov a u pacientov.

Vývoj AAA bol inhibovaný v myších modeloch s infúziou fosforečnanu vápenatého (CaPO4) a subkutánneho angiotenzínu II (AngII) transgénnou nadmernou expresiou ľudského génu KAL (KSTg) alebo podávaním rekombinantného ľudského KAL (rhKAL). Vzorky krvi u 956 mužov vo veku nad 65 rokov s rizikovými faktormi pre AAA ukázali negatívnu súvislosť medzi hladinou KAL v sére a AAA diagnózou a rastom [Spearmanovo rho (Spearman correlation) -0,173, p = 0,004; Obrázok A].

Podávanie rhKAL do buniek hladkého svalstva ciev inkubovaných v prítomnosti AngII alebo v médiu upravenom pre ľudský AAA trombus znížilo reguláciu markerov oxidačného stresu a znížilo rýchlosť apoptózy. Naopak, zvýšenie hladiny KAL u myších modelov a pacientov znížilo markery oxidačného stresu, závažnosť degradácie aortálneho elastínu a apoptózu hladkého svalstva ciev v aorte. Tento účinok KAL bol spojený so zvýšením aktivity Sirtuínu 1 v aortách KS-Tg myší a hlodavcov, ktorí dostávali rhKAL. Vedeckí pracovníci navrhli, že signalizácia KAL-Sirtuin 1 môže obmedziť remodeláciu steny aorty a vznik aneuryzmy znížením oxidačného stresu a apoptózy buniek hladkého svalstva ciev.

Zdroj:
Krishna SM, Li J, Wang Y,et al. Kallistatin limits abdominal aortic aneurysm by attenuating generation of reactive oxygen species and apoptosis. Sci Rep. 2021; 11:17451.

Dávkovanie a podávanie

Dávkovanie a podávanie lieku Isoptin®

Indikácie

Armolipid

Pred použitím si prečítajte informácie o použití na vonkajšom obale a v príbalovom letáku. Pred použitím prípravku sa odporúča poradiť sa s lekárom. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Produkty Viatris

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho odborníka